ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 Cacbohiđrat và lipit

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 về Cacbohiđrat và lipit online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Cacbon và hiđrô
  • B. Hiđrô và ôxi
  • C. Ôxi và cacbon
  • D. Cacbon, hiđrô và ôxi
  • A. Đường đơn 
  • B. Đường đa
  • C. Đường đôi 
  • D. Cacbonhidrat
   
   
  • A. Axít béo và rượu 
  • B. Đường và rượu 
  • C. Gliêrol và đường 
  • D. Axit béo và Gliêrol
  • A. Liên kết hiđrô
  • B. Liên kết peptit
  • C. Liên kết este
  • D. Liên kết hoá trị 
  • A. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào.
  • B. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào 
  • C. Là thành phần của  máu ở động vật 
  • D. Cấu tạo nên chất diệp lục ở lá cây 
 • Câu 6:

  Khi nói về các loại đường glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ. phát biểu nào dưới đây sai ?

  • A. Chúng là các loại đường đơn
  • B. Chúng khác nhau về công thức phân tử.
  • C. Chúng đều có 6 nguyên tứ c trong phân tử.
  • D. Chúng khác nhau về cấu hình không gian và đồng phân cấu tạo.
 • Câu 7:

  Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên bao nhiêu loại dường sau đây?

  I. Saccarôzơ.        II. Mantôzơ.    III. Lactôzơ.  IV. Tinh bột.     V. Xenlulôzơ.          VI. Glicogen.

  • A. 6.
  • B. 5.
  • C. 4.
  • D. 3.
 • Câu 8:

  Loại lipit nào sau đây là thành phần chủ yếu cấu trúc nên màng tế bào

  • A. Sáp.
  • B. Phốtpho lipit.
  • C. Cholesterol.   
  • D. Dầu mỡ.
  • A. Glucozo
  • B. Kitin
  • C. Saccarozo    
  • D. Fructozo
  • A. Lactozo
  • B. Mantozo
  • C. Xenlulozo   
  • D. Saccarozo
 

 

YOMEDIA
1=>1