ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 25 Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 25 về Sinh trưởng của vi sinh vật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt cực đại ở pha 

  • A. lag
  • B.  log.
  • C. cân bằng động
  • D. suy vong
 • Câu 2:

  Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, cnzym cảm ứng được hình thành ở pha

  • A. tiềm phát
  • B. luỹ thừa.  
  • C. cân bằng động. 
  • D. suy vong.
   
   
 • Câu 3:

  Vi sinh vật được nuôi cấy trong một hệ thống mở là dạng nuôi cấy liên tục, vì:

  • A. Vi sinh vật luôn nhận được chất dinh dường bổ sung.
  • B. Luôn thải các sán phâm dị hoá ra bên ngoài.
  • C. Vi sinh vật nhận chất dinh dưỡng bả sung và không có sự rút bở sinh khối.
  • D. Vi sinh vật luôn nhận chất dinh dường bố sung và có sự rút bỏ sinh khôi
  • A. Quá trình nuôi cấy trên không có pha tiềm phát.
  • B. Quá trình nuôi cấy trên có pha tiềm phát kéo dài 30 phút
  • C. Quá trình nuôi cây trên có pha tiềm phát kéo dài 20 phút.
  • D.
   Quá trinh nuôi cấy trên có pha tiềm phát kéo dài 40 phút.
  • A. Trong nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn sinh trưởng theo một dường cong gồm 4 pha
  • B. Trong nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn không dược bô sung thêm chất dinh dưỡng mới.
  • C. Trong nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuân chi trải qua 2 pha đó là pha cân bàng và pha suy vong.
  • D. Trong nuôi cấy không liên tục không có sự rút bo chất thải và vi khuẩn ra khỏi môi trường nuôi cấy.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1