RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Một loài vi khuẩn có thời gian thế hệ là 30 phút, cấy 200 tế bào vào môi trường nuôi cấy thì thấy pha cân bằng đạt được sau 7 giờ với tổng sổ tế bào là 1638400.

  Phát biểu nào dưới đây đúng?

  • A. Quá trình nuôi cấy trên không có pha tiềm phát.
  • B. Quá trình nuôi cấy trên có pha tiềm phát kéo dài 30 phút
  • C. Quá trình nuôi cây trên có pha tiềm phát kéo dài 20 phút.
  • D.
   Quá trinh nuôi cấy trên có pha tiềm phát kéo dài 40 phút.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số lượng cá thề trong quần thể được tính theo công thức:

  N = No X T

  Với N là số lượng cá thê ờ thời điêm t. No là số lượng cá thê ban đầu. n là số lần phân chia = thời gian / thời gian thế hẹ g.

  Ta có: Sau 7 giờ thì mồi tế bào ban đầu tạo ra số tể bào là:

  2" = N/No =1638400 : 200 = 8192 = 213

  Như vậy mồi tế bào đã phân chia 13 lần.

  Thời gian cua pha lũy thừa là: 13 X 30 = 390 phút hav 6 giờ 30 phút.

  Mà khoang thời gian nuôi cấy là 7 giờ như vậy dà xảy ra pha tiềm phát kéo dài trong 30 phút.

  —► Đáp án B.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)