YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 91 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 91 sách GK Sinh lớp 10

Khi có ánh sáng và giàu khí CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần tính theo đơn vị g/l như sau:

(NH4)3PO4 - 1,5; KH2PO4 - 1,0; MgSO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0

a) Môi trường trên là loại môi trường gì?

b) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?

c) Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

(NH4)3PO4 - 1,5; KH2PO4 - 1,0; MgSO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0

a) Môi trường trên là môi trường tổng hợp

b) Vi sinh vật này có kiểu dinh dưỡng: quang tự dưỡng vô cơ.

c) Nguồn cacbon là CO2, nguồn năng lượng của vi sinh vật này là ánh sáng, còn nguồn nitơ của nó là phốtphatamôn.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 91 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 91 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 91 SGK Sinh học 10

Bài tập 1 trang 127 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 131 SBT Sinh học 10

Bài tập 20 trang 132 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 127 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 131 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 127 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 131 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 128 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 128 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 128 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 128 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 129 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 129 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 129 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 130 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 130 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 130 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 130 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 132 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 133 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 133 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 133 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 134 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 134 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 134 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 134 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 135 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 135 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 135 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 135 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 136 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 138 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 139 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 139 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 139 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 139 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 139 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 141 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 141 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 141 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 141 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 141 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 142 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 142 SBT Sinh học 10

Bài tập 20 trang 142 SBT Sinh học 10

Bài tập 21 trang 142 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 142 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 143 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 143 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 143 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 143 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 143 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 144 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 144 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 144 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 144 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 144 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 145 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 145 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 145 SBT Sinh học 10

Bài tập 36 trang 145 SBT Sinh học 10

Bài tập 37 trang 145 SBT Sinh học 10

Bài tập 38 trang 146 SBT Sinh học 10

Bài tập 39 trang 146 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 146 SBT Sinh học 10

Bài tập 41 trang 146 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 115 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 115 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 115 SGK Sinh học 10 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON