YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 91 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 91 sách GK Sinh lớp 10

Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Dựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon của vi sinh vật để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Ở sinh vật có 4 kiểu dinh dưỡng:

  • Quang tự dưỡng: Nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn dinh dưỡng là CO2, thuộc nhóm này gồm vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục.
  • Quang dị dưỡng: Nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn dinh dưỡng là chất hữu cơ, thuộc nhóm này gồm vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía.
  • Hóa tự dưỡng: Nguồn năng lượng là chất hóa học, nguồn dinh dưỡng là CO2, thuộc nhóm này gồm vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh.
  • Hóa dị dưỡng: Nguồn năng lượng là chất hóa học, nguồn dinh dưỡng là chất hữu cơ, thuộc nhóm này gồm nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 91 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 91 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 91 SGK Sinh học 10

Bài tập 1 trang 127 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 131 SBT Sinh học 10

Bài tập 20 trang 132 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 127 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 131 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 127 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 131 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 128 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 128 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 128 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 128 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 129 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 129 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 129 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 130 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 130 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 130 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 130 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 132 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 133 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 133 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 133 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 134 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 134 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 134 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 134 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 135 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 135 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 135 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 135 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 136 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 138 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 139 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 139 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 139 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 139 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 139 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 140 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 141 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 141 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 141 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 141 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 141 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 142 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 142 SBT Sinh học 10

Bài tập 20 trang 142 SBT Sinh học 10

Bài tập 21 trang 142 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 142 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 143 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 143 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 143 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 143 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 143 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 144 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 144 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 144 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 144 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 144 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 145 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 145 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 145 SBT Sinh học 10

Bài tập 36 trang 145 SBT Sinh học 10

Bài tập 37 trang 145 SBT Sinh học 10

Bài tập 38 trang 146 SBT Sinh học 10

Bài tập 39 trang 146 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 146 SBT Sinh học 10

Bài tập 41 trang 146 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 115 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 115 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 115 SGK Sinh học 10 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF