Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 22 Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):