Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 40 Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX?

  • A. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ
  • B. Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi ở trường trung học
  • C. Đã từng đứng đầu nhóm mácxít ở Mátxcơva
  • D. Thành lập Đảng Cộng sản xã hội dân chủ Nga
 • Câu 2:

  Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là

  • A. Liên hiệp giải phóng công nhân
  • B. Liên hiệp cách mạng Nga
  • C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân
  • D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân Nga
  • A. phát triển lên chủ nghĩa tư bản
  • B. chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
  • C. có hệ thống thuộc địa rộng lớn
  • D. xuất hiện các công ti độc quyền
  • A. ách áp bực bóc lột của chế độ phong kiến
  • B. sự bóc lột của tư sản trong và ngoài nước
  • C. nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật
  • D. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất
  • A. Cuộc biểu tình ở Xanh Pêtécbua (9 -1 – 1905)
  • B. Khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin (5 – 1905)
  • C. Cuộc tổng bãi công biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva (12 – 1905)
  • D. Các Xô viết đại biểu công nhân được thành lập (cuối năm 1905)
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn