Kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm chương Động học chất điểm Vật lý 10

90 phút 30 câu 137 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):