AMBIENT

's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (55)

Điểm thưởng gần đây (110)

  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Minh Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần