YOMEDIA

Ngô Đức Dũng's Profile

Ngô Đức Dũng

Ngô Đức Dũng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (9)

 • Ngô Đức Dũng đã kết bạn Bien Bien Cách đây 10 tháng
 • Ngô Đức Dũng đã đặt câu hỏi: Co ai nhan dc tien khi trong top ko Cách đây 10 tháng

  Giup mik nhe

 • Ngô Đức Dũng đã kết bạn ---Không Bạch--- Cách đây 10 tháng
 • Ngô Đức Dũng đã trả lời trong câu hỏi: Put the verbs in brackets: I(know).................. him all my life. Cách đây 11 tháng

  1.I(know).................. him all my life.-have know.

  2.They(live)............ in this house for two years.-have lived.

  3.My brother(write)............... three books.-have written.

  4.She(clean)............... her house since early morning.-have been cleaning.

  5.Her hands are dirty. She(wash).......... her bike.-have been washing.

  6.I(see).............. an elephant several times.-have been.

  7.She(have).................. lunch for an hour.-have been having.

  8.We(be)...................... here for hours!-have been waiting.

  9.The children(not finish)........................their homework yet.-have not finished

  10.Have You(be)................... to the zoo? - been.

 • Ngô Đức Dũng đã trả lời trong câu hỏi: Put the verbs in brackets into a suitable tense: my aunt and uncle(visit),....................Tokyo last Tuesday. Cách đây 11 tháng

  1. my aunt and uncle ( visit ) tokyo last tuesday

   2. you ever ( be ) to paris , mr lam ?

  3. vinh usually ( go ) to school on foot 

  4.. miss nhung ( not take) the bus to work yesterday

  5. peter never ( see ) that filim before

  6. you ( meet ) phuong two days ago ?

  7. they ( not often ) the shop on saturdays

  8. nam ( not do ) his homework yet

  9. you ( clean) the room every day ?

  10. lien ( watch ) TV now

 • Ngô Đức Dũng đã trả lời trong câu hỏi: Trả lời cho câu hỏi: Cách đây 11 tháng

  Thời điểm sáng tác: Vào khoảng đầu năm thế kỉ XIX, Nguyễn Đình Chiểu về dạy học và chữa bệnh cho dân Gia Định

 • Ngô Đức Dũng đã đặt câu hỏi: Nêu các truyện cổ tích trong sách giáo khoa lớp 6 ? Cách đây 11 tháng

  Nêu các truyện cổ tích trong sách giáo khoa lớp 6 ?

 • Tìm số có 2 chữ số. Mà bình phương của số đó bằng lập phương của tổng các chữ số nó

 • Ngô Đức Dũng đã trả lời trong câu hỏi: Giải phương trình |2x| = x - 6 Cách đây 11 tháng

  Bài làm:

  a,|2x|=x6

  • Với x0|2x|=2x

  Phương trình đã cho tương đương với

  2x=x6

  2xx=6

  x=6(không thỏa mãn đk x0)

  • Với x<0|2x|=2x

  Phương trình đã cho tương đương với

  2x=x6

  2xx=6

  3x=6

  x=2(không thỏa mãn đk x<0)

  Vậy phương trình vô nghiệm

  b,|3x|=x8

  • Với x03x0|3x|=3x

  Phương trình đã cho tương đương với

  3x=x8

  3xx=8

  2x=8

  x=4(không thỏa mãn đk x0)

  • Với x<03x>0|3x|=3x

  Phương trình đã cho tương đương với

  3x=x8

  3xx=8

  4x=8

  x=2(không thỏa mãn đk x<0)

  Vậy phương trình vô nghiệm

  c,|4x|=2x+12

  • Với x04x0|4x|=4x

  Phương trình đã cho tương đương với

  4x=2x+12

  4x2x=12

  2x=12

  x=6(thỏa mãn đk x0)

  • Với x<004x<0|4x|=4x

  Phương trình đã cho tương đương với

  4x=2x+12

  4x2x=12

  6x=12

  x=2(thỏa mãn đk x<0)

  Vậy phương trình có hai nghiệm là x=6và x=2

  d,|5x|16=3x

  • Với x05x0|5x|=5x

  Phương trình đã cho tương đương với

  5x16=3x

  5x3x=16

  2x=16

  x=8(thỏa mãn đk x0)

  • Với x<05x>0|5x|=5x

  Phương trình đã cho tương đương với

  5x16=3x

  5x3x=16

  8x=16

  x=2(thỏa mãn đk x<0)

  Vậy phương trình có hai nghiệm x=2,x=8

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Ngô Đức Dũng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Ngô Đức Dũng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Ngô Đức Dũng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Ngô Đức Dũng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng