ON
YOMEDIA
VIDEO

Xét dấu tam thức bậc 2 f(x)=x^2(2-x-x^2)(x+2)

Xét dấu các biểu thức tích, thương các tam thức bậc hai

a. \(f\left(x\right)=x^2\left(2-x-x^2\right)\left(x+2\right)\)

b. \(f\left(x\right)=\frac{x^4-3x^3+2x^2}{x^2-x-30}\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Tử f(x) =x^2(x^2-3x+2) =x^2(x-1)(x-2)

  tương tự a) dấu của tử phụ thuộc (x-1)(x-2)

  Mẫu f(x) =x^2 -x-30 =(x-5)(x+6)

  Phần hỗ trợ Lập bảng đây khó thao tác

  => viết bằng hệ {điểm tới hạn xet x={-6,0,1,2,5}

  Khi => \(\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=1\\x=2\end{matrix}\right.\)=>f(x) =0

  Khi \(\left[{}\begin{matrix}x=5\\x=-6\end{matrix}\right.\) => f(x) không xác định

  Khi \(x< -6\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}Tf\left(x\right)>0\\Mf\left(x\right)>0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow f\left(x\right)>0\)

  khi -6<x<1 \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}Tf\left(x\right)>0\\Mf\left(x\right)< 0\end{matrix}\right.\) => f(x) <0

  khi 1<x<2 \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}Tf\left(x\right)< 0\\Mf\left(x\right)< 0\end{matrix}\right.\) => f(x) >0

  khi 2<x<5 \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}Tf\left(x\right)>0\\Mf\left(x\right)< 0\end{matrix}\right.\) => f(x) <0

  khi x>5 \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}Tf\left(x\right)>0\\Mf\left(x\right)>0\end{matrix}\right.\) => f(x) >0

    bởi Trần Khang 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1