AMBIENT

transalte the passage below into English?

bởi minh dương 20/08/2019

Mọi người bớt chút thời gian giúp em dịch bài này sang Tiếng Anh với ạ.Em cảm ơn mọi người. Ai dịch hộ em sẽ có chút hậu tạ nho nhỏ ạ ^^.

Dân tộc Ede có ngôi nhà vô cùng đặc biệt. Căn nhà có tên là "nhà dài", nó cao khoảng 5m, rộng 3m. Căn nhà rất dài vì sau khi người con gái của gia đình lấy chồng, căn nhà sẽ được nối dài ra. Họ rất kị xây nhà mới vì họ quan niệm đó là một điều không may mắn. Để lên được nhà chúng ta phải đi qua một chiếc cầu thang nhỏ có thiết kế vô cùng độc đáo bắc từ dưới đất lên thềm nhà. Cầu thang có thiết kế như vậy để những con thú dữ khó vào nhà. Nhà được làm từ tre, nứa, lá cọ lợp mái. Nó có thiết kế mái nhà to và nhỏ dần xuống dưới để nước mưa không rơi vào nhà. Quanh nhà, người Ede trồng các loại rau, thảo dược, nuôi gia súc. Phòng để lương thực được tách ra ngoài nhà để phòng khi nhà bị cháy, họ vẫn còn thức ăn để ăn. Trong nhà, gian đầu là nơi sinh hoạt chung, tiếp khách. Ở giữa nhà là một bếp lửa lớn để đun nước mời khách, hai bên là hàng ghế băng dài. Còn có rất nhiều các loại nhạc cụ dân tộc. Các gian sau là phòng riêng của từng cặp vợ chồng. Phòng của bố mẹ sẽ ở cuối gian nhà để tiện cai quản kho lương thực. Phòng của con gái út ở cạnh phòng mẹ để được học hỏi, mai sau sẽ thừa kế gia đình. Đó là một vài nét độc đáo về ngôi nhà của người dân tộc Ede mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • The Ede have a very special home. The house is called "long house", it is about 5m high, 3m wide. The house is very long because after the daughter of the family married, the house will be extended. They are very new builders because they think it is an unfortunate thing. To get to our house we have to go through a small staircase with a very unique design from the ground up the steps. Stairs are designed so that the animals are hard to enter the house. The house is made of bamboo, palm leaf roof. It has a large and small roof design that will not let rain water enter your home. Around the house, Ede people grow vegetables, herbs, cattle. Rooms for food are detached outside the house to prevent the house from burning, they still have food to eat. In the home, the first time is common place, reception guests. In the middle of the house is a large fire to boil water invite guests, the two sides are long rows of ice. There are also many kinds of ethnic instruments. The latter is the private room of each couple. The parent's room will be at the end of the house to accommodate the food store. The room of the youngest daughter next to her mother's room to learn, will inherit the family tomorrow. There are some unique features of the house of the Ede people that we would like to introduce to you.

  Tick nhaeoeo

  bởi Tiêng Tiêng 20/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bình Nguyen

  Give the correct form of the verds in brackets

  1. All children should play outdoors and develop their _____ skills. (SOCIETY)

  2. Videos can help the police when there is a ________ (ROB)

 • Thiên Mai

  Put the verbs in the correct form

  1,Lan(buy)......a new dress 5 days ago

  2,He (not eat)..................... fish last night

  3,Where............. you(go)........ on January 1st 2015?

  4,................ you go (see) a good movie yesterday?

  5,He (not watch)............... last night, he (stay).............. at home.

 • A La

  Chia động từ trong ngoặc

  1. Columbus (discover) America more than 400 years ago

  2. I (not can) remember when i last (see) her

  3. When Nguyen Du (die)?- I(not know) when he die

  4. Someone(cut) down all the trees in the garden

  5. He often (say) OK when he (talk) with the quests

  6. Sometimes i(get) up before the sun(rise)

  7. Don't speak until someone(ask) you

  8. When I (be) a child, i(want) to be a doctor

  9. The last train (leave) the station at 5pm

 • Dell dell

  Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

  1. The hospital is opposite the police station

  The police...............................

  2. Could you tell me the way to the supermarket?

  (show).........................................

  3. It takes me about five minutes to go to school by bike

  (spend).............................................

  4. She spends one hour with her housework

  It..........................................

  5. It often takes him two hours to do his homework

  He..............................................

  6. Do you have a better refrigerator than this?

  Is this.......................................?

 • Nguyễn Minh Hải

  People can have offices at home so that they.....................from home

 • can chu

  PHẦN 2 VỀ GIỚI TỪ TIẾNG ANH LỚP 7

  24. He is the president ................. our club.

  25. She spents most .................. the time ................. the couch .................. front .............. the TV.

  26. What do you usually do ................ school?

  27. Why don't you come .....................?

  28. They swap cards ...................... their friends.

  29. Will you play a game .............. catch?

  30. What do you do ................. recess?

  31. They usually have portable Cd player .................... small earphones.

  32. I'll take part ................. your club.

  33. They read or study .............. the same time.

  34. We enjoy all ................ our classes.

  35. ..................... school we study many things.

  36. ..................... history, we study past and present events ............. Vietnam and .............. the world.

  37. .................... physics, we learn ................ how things work.

  38. She learns how to use a computer .................... her Computer Science class.

  39. Newspapers are ................... the racks ................... the middle.

  40. Math books are .............. the shelves ............... the left.

  41. The largest library is .................. Washington D.C, the capital ..................the USA.

  42. Those books ............... the back ................ the libraries are .................... English.

  43. Now, come and look ............... the kitchen.

  44. My uncle is ...................... work now.

  45. Can I see the rest ............. the house?

  46. She'll have a party ................ her birthday.

 • Mai Anh

  Điền vào chỗ trống các giới từ in on at from ... to

  1. They often go swimming ... Sunday

  2. The meeting will last ... 9 a.m ... 3 p.m

  3. She will be 13 ... her next birthday

  4. We are playing chess ... the moment

  5. It's often rain ... July

  6. My birthday is ... September 3rd

  7. The party will start ... seven o'clock ... the evening

  8. He was born ... April 2002

  9. They often watch TV ... night

  10. We usually go out for dinner ... Saturday evening

 • Nguyễn Tiểu Ly

  I. Em hãy chọn một đáp án đúng A, B ,C hoặc D cho mỗi chỗ trống trong

  đoạn văn sau.

  Ann lives in Lon Don. She is twenty-nine and .................. (0) for the BBC.

  She interviews people on an early morning new program called The World

  Today. Every weekday she get up at 3.00 in the morning because the program

  starts at 6.30. She loves ................ (1) work because it is exciting and she

  CÁC BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7

  24

  meets a lot of very interesting people , but she love her weekends,

  ......................... (2)

  On Friday she comes home from the BBC at about 2.00 in the afternoon and

  she just ................ (3) .On Friday eveningsshe ................ (4) out, but

  sometimes a friend comes or dinner. He or she brings wine and they cook. Ann

  loves cooking. They ............... (5) music or just chat.

  On Saturday mornings she get up at 9.00and she goes ........................ (6).

  Then in the evenings she sometimes goes to the theatre or the opera

  ................. (7) a friend-she loves opera. Then they eat in her favorite hinese

  restaurant. On Sunday morning she stays in bed late. She dosen’t get up

  ..................... (8) 11.00. Sometimes in the afternoon she visits her sister. She

  lives in the country and has two .................. (9). She likes playing with her

  niece and nephew, but she leaves early ..................... (10) she goes to bed at

  8.00 on Sunday evenings.

  0. A. work B. works C. is work D. working

  1. A. her B. she’s C. hers D. her’s

  2. A. so B. too C. either D. and

  3. A. relax B. relaxs C. relaxes D. relaxing

  4. A. not goes B. isn’t go C. don’t go D. doesn’t

  go

  5. A. listen B. hear C. listen to D. hear to

  6. A. shop B. to shop C. shooping D. shops

  7. A. to B. for C. of D. with

  8. A. until B. to C. from D. on

  9. A. child B. childs C. children D.

  childrens

  10. A. and B. because C. or D. but

 • hai trieu

  in countries like Britian the weather changes all the time

  = in countries like britian the weather is very .....................................

 • Lê Tấn Vũ

  i have fewer toys than my younger sister .-> my younger sister has..............

 • hi hi

  My father is a doctor. He ................ working at night.

  a. has used to b. used to c. is used to d. uses to

 • Lê Minh

  Read the passage and answer the questions

  Although Banh Tom is available almost everywhere in the country, it is the best at Nha Hang Ho Tay ( HoTay Restaurant) on the banks of Truc Bach Lake, close to Ho Tay ( West Lake) in Ha Noi. While diners await the arrival of the hot fried shrimp pastry, they can enjoy the picturesque lake and landscapes offered by the vast expanse of water from West Lake and the tree- lined Thanh Nien Road

  The dish should be eaten as soon as it arrives at the table. The fried pastry is topped with red shrimps and is eaten together with dishes of spicy vegetables mixed with sweet and sour sauce

  To remind you of the local shrimping business, waiters will often tell you that the shrimps that you have ordered for your meal have just been netted in nearby West Lake. This will be a memorable meal that will ensure you remember your stay in Ha Noi.

  Questions:

  1. Where is Banh Tom best in Viet Nam?

  =>............................................................

  2. What can diners do while they await the arrival of the hot fried shripm pastry?

  =>..................................................................................

  3. When should the dish be eaten?

  => ..................................................................................

  4. What is it eaten together with?

  => ..................................................................................

  5. Do you think that the shrimps which have just been netted in nearby West Lake make it best?

  =>..................................................................................

  Các bn làm giúp mk nhanh nhé

 • na na

  III Đặt câu hỏi cho từ in đậm

  1 My phone number is 8813226

  .........................................................................

  2 My favorite subject is English

  ..................................................................

  3 I am reading a book

  ...........................................................

  4 He will go to Paris

 • minh dương

  Mọi người bớt chút thời gian giúp em dịch bài này sang Tiếng Anh với ạ.Em cảm ơn mọi người. Ai dịch hộ em sẽ có chút hậu tạ nho nhỏ ạ ^^.

  Dân tộc Ede có ngôi nhà vô cùng đặc biệt. Căn nhà có tên là "nhà dài", nó cao khoảng 5m, rộng 3m. Căn nhà rất dài vì sau khi người con gái của gia đình lấy chồng, căn nhà sẽ được nối dài ra. Họ rất kị xây nhà mới vì họ quan niệm đó là một điều không may mắn. Để lên được nhà chúng ta phải đi qua một chiếc cầu thang nhỏ có thiết kế vô cùng độc đáo bắc từ dưới đất lên thềm nhà. Cầu thang có thiết kế như vậy để những con thú dữ khó vào nhà. Nhà được làm từ tre, nứa, lá cọ lợp mái. Nó có thiết kế mái nhà to và nhỏ dần xuống dưới để nước mưa không rơi vào nhà. Quanh nhà, người Ede trồng các loại rau, thảo dược, nuôi gia súc. Phòng để lương thực được tách ra ngoài nhà để phòng khi nhà bị cháy, họ vẫn còn thức ăn để ăn. Trong nhà, gian đầu là nơi sinh hoạt chung, tiếp khách. Ở giữa nhà là một bếp lửa lớn để đun nước mời khách, hai bên là hàng ghế băng dài. Còn có rất nhiều các loại nhạc cụ dân tộc. Các gian sau là phòng riêng của từng cặp vợ chồng. Phòng của bố mẹ sẽ ở cuối gian nhà để tiện cai quản kho lương thực. Phòng của con gái út ở cạnh phòng mẹ để được học hỏi, mai sau sẽ thừa kế gia đình. Đó là một vài nét độc đáo về ngôi nhà của người dân tộc Ede mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn.

 • Nguyễn Sơn Ca

  viet mot doan van khoang 50-60 cau noi ve cac hoat dong cua ngay hom qua

 • Nguyễn Thủy Tiên

  Rewrite the following sentences using the word given. Don' t change the italic words.

  1. It takes six hours to drive from Edinburg to London. hour It is ...........................................................Edinburg to London.

  2. You remembered to take a fifteen-minute rest, didn' t you? forget You...................................................a fifteen-minute rest, did you?

  3. Who invented these video games? was Who........................................these video games?

  Complete each gap in the passage with one suitable word.

  All the world knows William Shakespeare as one of the greatestpoets and dramatists. He was (1)............. in a small English town of Stratford-upon-Avon and (2)..........up in a large family of eight brothers and four sisters, but many of them died very (3)............ His father, John Shakespeare, made and sold gloves. William learned (4).................. a school in Stratford. He married very young (5)............ he was about 19, and soon (6).................. to London where he worked at a theater. There he began to write (7)............. for the theater. HIs plays were good and people like (8).................. Now Shakespeare could help his family in Stratford. He (9)........... thirty-seven plays and some books of poems. At the end of life he came back to Straford and (10)...................there.

 • Mai Thuy

  When you (go) to London ? I (go) there 2 years ago

 • Hương Lan

  i think you should _ ____jogging because it is very useful for your health

 • Lê Vinh

  Trọng âm ở đâu đánh dấu

  Canoe

  survive

  element

  optimist

  marathon

  difficult

 • Đào Thị Nhàn

  we can get many ___from volunteer work
  a benefit
  b benefits
  c advantage
  d goos luck

AMBIENT
?>