ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Dùng thì hiện tại tiếp diễn hoặc đơn giản: Listen!Tom (play) ................. the piano

Dùng thì hiện tại tiếp diễn hoặc đơn giản

1.Listen!Tom (play) ................. the piano

2.They (build)....................... a new hotel in the city centre now.

3.Look ! Somebody (swim) .................. in the river.

4.You (stand).................. on my foot

5.The bus (come) .............. ........ at 3P.M

6.My mother often (cook) ................ dinner

7.She (have) .................... a shower now.

8.Mark and Mary (watch) ........................... television in the evening

9.His father (read) ........................ a book when he has free time.

10.Tom often (play).......................... the guitar at weekends

11.They (not/watch) .......................television very often.

12.A.Can you drive?

B.No,but I (learn)....................... My father (teach)...................me

13.You can borrow my umbrella . I (not/need)........................ it at the moment

14.George says he's 26 years old but .I (not/nelieve).......................him

15.Louis is in London at the moment .He (stay) ................at the Hilton Hotel.He usually (stay)...........at the Hilton Hotel when he is in London.

16.We (have).................a party next Monday . Would yo like to come?

17.The concert this evening (start)....................... at 7.30

18.What time (the next train/leave)?.....................

19.Something (smell)..........................very good.

20.We (eat).......................... dinner at seven o'clock tonight

21.He (practise)............................. the piano every day

22.They (drive)........................... to school tomorrow

23.I (believe)................................ you

24.Maria (type)....................................... a letter now

Các bạn giúp mình nha cảm ơn các bạn nhiều

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (8)

 
 
 
 • 1 is playing

  2 are building

  3 is swimming 

  4 stand

  5 comes

  6 cooks 

  7 is having

  8 watch

  9 reads

  10 plays

  11 don't watch

  12 learn/teaches

  13 am not needing

  14 don't nelieve

  15 is staying/stays

  16 have

  17 starts

  18 does the next train leave

  19 smells

  20 are eating

  21 practises

  22 are driving

  23 believe

  24 is typing

    bởi Lan Anh 20/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng thì hiện tại tiếp diễn hoặc đơn giản

  1.Listen!Tom (play) .....is playing............ the piano

  2.They (build).........is builing.............. a new hotel in the city centre now.

  3.Look ! Somebody (swim) .......is swimming........... in the river.

  4.You (stand)........are standing.......... on my foot

  5.The bus (come) .......will come....... ........ at 3P.M

  6.My mother often (cook) .....cooks........... dinner

  7.She (have) ...........is having......... a shower now.

  8.Mark and Mary (watch) ..........are watching................. television in the evening

  9.His father (read) ..........will read.............. a book when he has free time.

  10.Tom often (play)............plays.............. the guitar at weekends

  11.They (not/watch) .........don't watch..............television very often.

  12.A.Can you drive?

  B.No,but I (learn)..........learnt............. My father (teach).......taught............me

  13.You can borrow my umbrella . I (not/need)............am needing........... it at the moment

  14.George says he's 26 years old but .I (not/nelieve)........don't believe...............him

  15.Louis is in London at the moment .He (stay) ......is staying..........at the Hilton Hotel.He usually (stay)....stays.......at the Hilton Hotel when he is in London.

  16.We (have)......will have...........a party next Monday . Would yo like to come?

  17.The concert this evening (start).........will start.............. at 7.30

  18.What time will the next train leave (the next train/leave)?..................

  19.Something (smell)............is smelling..............very good.

  20.We (eat).........will eat................. dinner at seven o'clock tonight

  21.He (practise)............practises................. the piano every day

  22.They (drive)........will drive................... to school tomorrow

  23.I (believe).............don't believe................... you*câu này có nhiều cách lắm*

  24.Maria (type)..............is typing......................... a letter now

    bởi Trần Minh Anh 21/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. is playing

  2. are building

  3. is swimming

  4. are standing

  5. comes

   
    bởi Ngố ngây Ngô 21/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. is playing

  2.are building

  3.is swimming

  4.stand

  5.comes

  6.cooks

  7.is having

  8.watch

  9.reads

  10.plays

  11. don't watch

  12.am learning

       is teaching

  13.am not needing

  14.don't nelieve

  15.is staying

  16.will have

  17.starts

  18.does the next train leave

  19. is smelling

  20.are eating

  21.practises

  22. will drive

  23.believe

  24.is typing

  6.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • các bạn ở trên đã làm đúng

    bởi ➻❥ɦʉøηɠ ღρɦø☆ 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 23, believe

  24, is typing

    bởi Tuyền Khúc 11/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1