ON
ADMICRO
VIDEO

Dịch đoạn văn sau sang Tiếng Việt: The chief executive officers of America's largest companies were paid an average of $15.6 million in 2016 says a recent study by an economic research group.

Dịch giùm mk đoạn này nha ! Thanks nhìu !

The chief executive officers of America's largest companies were paid an average of $15.6 million in 2016 says a recent study by an economic research group. The Economic Policy Institute published the report written by Lawrence Mischel and Jessica Schieder. They say the average business leader’s pay was 271 times what an average worker earns at the companies they studied.

This chief executive-to-worker pay ratio is smaller than it has been in the past few years. In 2014, the ratio was 299-to-1, according to the report. However, it is still much higher than the 20-to-1 ratio between chief executives and workers in 1965. In 1989, that difference was 59-to-1. In the last 30 years, the salaries of chief executive officers, or CEOs, has grown much faster than the pay of the average worker at the companies they oversee. In addition, CEO’s pay has increased much faster than the value of stock shares in the companies they lead.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (2)

 
 
 
 • Các giám đốc điều hành của các công ty lớn nhất Mỹ đã được trả trung bình 15,6 triệu đô la vào năm 2016 cho biết một nghiên cứu gần đây của một nhóm nghiên cứu kinh tế. Viện Chính sách Kinh tế đã công bố báo cáo được viết bởi Lawrence Mischel và Jessica Schieder. Họ nói rằng mức lương trung bình của lãnh đạo doanh nghiệp là 271 lần so với thu nhập của một công nhân trung bình tại các công ty mà họ đã theo học.

  Tỷ lệ chi tiêu cho giám đốc điều hành của nhân viên này nhỏ hơn so với trong những năm gần đây. Trong năm 2014, tỷ lệ là 299-to-1, theo báo cáo. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ 20-to-1 giữa các giám đốc điều hành và công nhân vào năm 1965. Năm 1989, sự khác biệt đó là 59-1. Trong 30 năm qua, tiền lương của các giám đốc điều hành, hoặc CEO, đã tăng nhanh hơn mức lương trung bình của công nhân tại các công ty mà họ giám sát. Ngoài ra, mức lương của CEO đã tăng nhanh hơn nhiều so với giá trị cổ phiếu của các công ty mà họ dẫn đầu.

  Tick mk nha!

    bởi Thông Trí 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các giám đốc điều hành của các công ty lớn nhất của Mỹ đã được trả trung bình 15,6 triệu đô la trong năm 2016 cho biết một nghiên cứu gần đây của một nhóm nghiên cứu kinh tế. Viện chính sách kinh tế đã công bố báo cáo được viết bởi Lawrence Mischel và Jessica Schieder. Họ nói rằng lãnh đạo doanh nghiệp trung bình mà lương phải trả gấp 271 lần so với một công nhân trung bình kiếm được tại các công ty mà họ nghiên cứu.
  Tỷ lệ trả lương cho giám đốc điều hành này nhỏ hơn so với vài năm trước. Trong năm 2014, tỷ lệ này là 299 trên 1, theo báo cáo. Tuy nhiên, nó vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ 20 trên 1 giữa các giám đốc điều hành và công nhân vào năm 1965. Năm 1989, sự khác biệt đó là 59 trên 1. Trong 30 năm qua, tiền lương của giám đốc điều hành, hay CEO, đã tăng nhanh hơn nhiều so với mức lương của công nhân trung bình tại các công ty mà họ giám sát. Ngoài ra, lương CEO đã tăng nhanh hơn nhiều so với giá trị cổ phiếu trong các công ty mà họ lãnh đạo.

    bởi [Youtuber] AnhLoc2007 31/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 • Em hãy viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh ( khoảng 80 từ) kể về những việc em đã làm để chuẩn bị cho ngày tết và cảm xúc của em khi lần đầu tiên đón cái tết đặc biệt ( trong tình hình dịch covid) Bài văn phải có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết luận Giúp mình nhanh với ạ, mình đx cần gấp, thank kiu các bạn giúp mình trc nha

  04/03/2021 |   0 Trả lời

 • 1. What is the matter with you?- What is..............................2. What is your height?- How................................3.How old is she?- What..................................4. How heavy is Peter?-What...........................5. How tall is your brother?- What......................6. What is your brother' s weight?- How........................

  05/03/2021 |   4 Trả lời

 • 1. Susan is too tired to type the letters ( energetic ).                                                2 . Bernard is rich enough to buy a new car ( poor)                                                   3. They are too late to catch the bus ( early)                                                                4. Sarah speaks English fluent enough ( slow).                                                         5. The cars were too old to move( enough )                                                                           6 . The sea was too cold to swim ( warm)                                                                 7. Sharon is too ill to go out ( healthy )                                                                           8. Sam is too irresponsible to take care of his child ( responsible) 

  07/03/2021 |   1 Trả lời

 • 07/03/2021 |   2 Trả lời

 • Công thức và cách dùng của Neither/Either và Số/Too

  08/03/2021 |   1 Trả lời

 • Viết về 1 câu chuyện ma bằng tiếng anh ( tự sáng tạo )

   

  09/03/2021 |   1 Trả lời

 • 12/03/2021 |   4 Trả lời

 • 12/03/2021 |   4 Trả lời

 • She is __ the age of sixteen

  16/03/2021 |   5 Trả lời

 • 1. Your hair looks  ...........        (DIFFER)

  2. Sewing is a ...........hobby    (USE)

  3.What's the matter with you? I have a ......... ( TOOTH)

  4. Clean theeth are ......... teeth (HEALTH)

  5. Eat well,exercise and you will be fit and ........(HEALTH)

  6.Did you have an ...........with the director?    ( APPOINT)

  7. The people were very ...... (FIREND)

  8.Clean teeth are ..........teeth  ( HEALTH)

  9. She is....... girl and she is a good student (BEAUTY)

  10. My father is a careful driver. He drivers ....... ( Care)

  11. My mother thinks sewing is a .....hobby (USE)

  12. We bougth a ....... white dress for my birthday ( beauty)

  21/03/2021 |   3 Trả lời

 • 21/03/2021 |   2 Trả lời

 • Viết lại câu với Pasive

  23/03/2021 |   3 Trả lời

 • Usisisisjsjsjdhdudix

  26/03/2021 |   4 Trả lời

 • Mọi người giúp mình với.Viết về trò chơi kéo co,nhảy bao bố và đua xe đạp chậm

  26/03/2021 |   1 Trả lời

 • viết 1 đoạn văn (khoảng 150-170 từ, ko giới thiệu tên, tuổi, nơi ở, ....) về lợi ích và tác hại của internet bằng Tiếng Anh

  28/03/2021 |   1 Trả lời

 • Viết 1 bài văm tiếng anh về 1 địa điểm nổi tiếng ở Ninh Bình cho học sinh giỏi

  Mình đang cần gấp lắm!

  28/03/2021 |   1 Trả lời

 • Giúp mình với ạ

  30/03/2021 |   1 Trả lời

 • 01/04/2021 |   2 Trả lời

 • PRACTICE TEST 13

  PART A. PHONETICS

  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each group. (3 pts)

  1.   A. bother                     B. sunbathe                C. cloth                D. months

  2.   A. vegetable                 B. comfortable           C. nature              D. moderate

  3.   A. interest                    B. selection                C. resident            D. injection

  II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the other words in each group.(2 pts)

  1.  A. pancake                         B. discount           C. wardrobe                   D. marine

  2.  A. migrant                          B. typhoon           C. compost           D. limestone

  PART B. VOCABULARY AND GRAMMAR

  I. Choose the best answer from the four choices (A or B, C, D) to complete each of the following sentences. (10 pts)

  1. Bob hasn’t _________up his mind yet.

      A. made                     B. gone                 C. used to             D. found

  2. This is the _________book I have ever read.

      A. bad     B. worse               C. worst               D. badly

  3. Would you like me to get you something to drink? ~ _________.

      A. That would be nice         B. No, I’m sorry  C. That’s too bad D. My pleasure

  4. I usually go to work by bus, but _________and then I use my motorbike.

      A. again                     B. once                 C. now                           D. ever

  5. Of my parents, my father is _________.

      A. the stricter             B. the strictest                C. stricter             D. strict

  6. "What can I get for you?"    ~ “ _________.”

      A. All right                          B. I'm afraid not   C. I hope so                   D. Yes, please

  7. The coat _________on the floor belongs to my brother.   

      A. lies                        B. lying                C. lain                            D. is lying

  8. Tuan had a bad cut on his arm. It’s _________badly.       

      A. bleeding                          B. burning            C. coughing          D. sneezing

  9. Your _________is included in the ticket price.

        A. reservation          B. vacation           C. accommodation                   D. money

  10. Do you ever talk to _________

        A. yourself                        B. myself    C. itself                 D. herself

  11. The computer is _________guarantee so the company should do something with it.

        A. with                     B. on                    C. for                    D. under

  12. She was _________ tired that she wen to bed early.

        A. such                    B. too                             C. as           D.so

  13. “I think computers are useful.”  ~  “ _________.”

        A. I’m not agree                B. So do I                      C. I disagree too  D. So are they

  14. Vietnam is a _________country.

        A. rubber-exported B. exporting-rubber       C. exported-rubber        D.rubber-exporting    

  15. He can run very _________

        A. fastly                   B. fast                  C. quick      D. slow

  II. Give the correct form of the verbs in brackets.( 15pts)

  1. Ba gets used to ( stay) ____________ up late.

  2. I lit the fire at 7.00 and it (burn)____________brightly when Jack came in at 8.00.

  3. The money (steal)____________in the robbery was never found.

  4. At this time next month, they (work)____________in Ho Chi Minh City.

  5. She locked the door so as (not disturb)____________.

  6. My mother is too tired (cook)  ………………………………………. tonight.

  7. The boys like (play) ………………………………. games but hate doing the homework.

  8. Look at the car. The driver (drive) ……………………………………………. too fast.

      I think he (hit) ……………………………………………….. the cyclist.

  9. I don't enjoy (laugh) ……………………………………………… at by other people.

  10. The children (play) …………………………………   when it started to rain.

  11. Lan’s hair was dirty. Now it is clean, she  (clean)……………………… it.

  12. Look! Somebody (break)…………………………….. that door.

  13. They (not meet)……………………….. us since last week.

  14. What (you/do) ………………………………….. at this time yesterday.

  15. Our school (open)  …………………………….. a new club next week.  

   

  III. Give the correct form of the words in CAPITAL to complete the sentences.(5pts) 

  1. The _________are scheduled to take off at 15.00 and 15.30.                FLY

  2. People in the countryside are _________.       FRIEND

  3. Alot of people believe that well - paid job are                              PLENTY

  4. We received a lot of _________from our teacher.                        ENCOURAGE

  5. During his _________ the family lived in Cornwall  CHILD

  IV. Choose the underlined words or phrases (A, B, C or D) that are incorrect in standard English.(5pts) 

  1. I have lived here since many years and I think it’s a nice town.

      A                       B                      C           D

  2. The book writing by Jack London is very popular in the world.

      A                   B                                C                           D

  3. We have sung together ever when I was a small child.   

              A                                 B         C                 D

  4. My father’s car is the same color like my uncle’s car.

                   A                   B                  C          D

  5. Shall you close the window for me , please?

       A               B                             C             D

  V. Fill in the gap with a suitable preposition. ( 5 pts)

  1) Your father is very kind ................... David.                 
  2) Hurry or you will be late ..................... school.           
  3) Were they present ................... the meeting?                
  4) She was confused ....................... the dates.              
  5) His book is different ............................ mine.           
   

  PART C. READING

  I - Read the following passage, then choose the correct answer to questions   (5pts)

            I went to Australia on a student program last year and I like to (26)_______you about it. I was very (27)_______when I knew I was going to Australia because I had never been there before. I didn’t think about the problems of speaking English (28)_______I met my host family. At first I couldn’t communicate with them because my English was so bad. All the five years I had been learning English wasn’t much used at all (29)_______we didn’t have real practice at school. Even though my grammar was good, my pronunciation wasn’t. My problem is (30)_______ ‘l’ and ‘r’. For example, Australian people often asked “What do you eat in Vietnam?” I wanted to tell them that we eat rice, but they didn’t understand when I said “We eat lice”…

  26.  A. say                     B. tell                             C. talk                  D. speak

  27.  A. exciting               B. excites                       C. excited             D. excite

  28.  A. after                             B. until                           C. when                D. while

  29.  A. although             B. even                           C. because            D. so

  30.  A. pronouncing       B. speaking                    C. reading             D. telling

  II.Fill in the blank with an appropriate work. (10pts)

                Learning a language is, in some way, like (1) __________________ how to fly or play the piano. There (2) _________________ important differences, but there is a very important similarity. It is this: learning how to do such things needs lots (3) ___________ practice. It is never simply to “know” something. You must be able to “do” things with what (4) ___________ know. For example, it is not enough simply to read a book on (5) ______________ to fly an aeroplane. A (6) ___________ can give you lots of information about how to fly, but if only read a book and then try to (7) _____________ without a great deal of practice first, you will crash and kill (8) ____________ . The same is true of (9) ______________ the piano. So you think it is enough simply to read about  it? Can you play the piano without having lots of (10) _________________ first?

   

   

   

  PART D. WRITING

  I. Write the sentence so that it has a similar meaning to the original one.(5pts)  

  1. Keeping the environment clean is very important.

  - It’s ……………………………………………………………………………..

  2. They will show the time machine to the public when they finish it.

  - The time machine ……………………………………………………………………..

  3. He was delighted to receive his aunt’s letter.

  - He was delighted that ………………………………………………………………..

  4. Old car tires are recycled to make shoes and sandals.

  - People ………………………………………………………………………………..

  5. I’m very sad that I wasn’t accepted in that group.

  - I’m very sad not …………………………………………………………………….

  II. Use the following set of words and phrases to complete the following sentences. You can put additional words and make any changes necessary. (5pts)

  1. stamps / a child / Minh / since / collected / was / has / he.

  - …………………………………………………………………………………….

  2. tomorrow / can / not / we / somewhere / I / so / working / go / am.

  - ……………………………………………………………………………………..

  3. back / in / months / England / going / two / are / to / they.

  - ………………………………………………………………………………………..

  4. information / entertainment / also / is / TV /  only / but / not / bringing .

  - ………………………………………………………………………………………..

  5. struggle / on / always / nature / home / life / at / is / the farm / with / a.

  - ………………………………………………………………………………………

   

  III. Do you think bicycles are the best means of transport in Vietnam?

  Write a passage (100-120 words) about your opinion.( 10pts)

  03/04/2021 |   0 Trả lời

 • rewrite the sentences so that is has similar meaning at the sentences printed before ,using possessive pronoun

  1.they are my glasses

  2.here are his shoes 

  3.it is her cup

  4.they are our pencils 

  5.it is their picture

  03/04/2021 |   0 Trả lời

 • Sắp xếp từ vựng giúp!

   

  06/04/2021 |   3 Trả lời

 • Làm ơn làm giúp mình với

  10/04/2021 |   0 Trả lời

 • Làm nhanh giúp em với ạ

  11/04/2021 |   0 Trả lời

 • giúp em nhanh nhé em đang cần gấp

  11/04/2021 |   1 Trả lời

 • mng giải nhanh giúp em nhé e đang cần gấp

  15/04/2021 |   0 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1