YOMEDIA

Dịch đoạn văn sau sang Tiếng Việt: The chief executive officers of America's largest companies were paid an average of $15.6 million in 2016 says a recent study by an economic research group.

Dịch giùm mk đoạn này nha ! Thanks nhìu !

The chief executive officers of America's largest companies were paid an average of $15.6 million in 2016 says a recent study by an economic research group. The Economic Policy Institute published the report written by Lawrence Mischel and Jessica Schieder. They say the average business leader’s pay was 271 times what an average worker earns at the companies they studied.

This chief executive-to-worker pay ratio is smaller than it has been in the past few years. In 2014, the ratio was 299-to-1, according to the report. However, it is still much higher than the 20-to-1 ratio between chief executives and workers in 1965. In 1989, that difference was 59-to-1. In the last 30 years, the salaries of chief executive officers, or CEOs, has grown much faster than the pay of the average worker at the companies they oversee. In addition, CEO’s pay has increased much faster than the value of stock shares in the companies they lead.

  bởi Trần Thị Trang 07/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (2)

 • Các giám đốc điều hành của các công ty lớn nhất Mỹ đã được trả trung bình 15,6 triệu đô la vào năm 2016 cho biết một nghiên cứu gần đây của một nhóm nghiên cứu kinh tế. Viện Chính sách Kinh tế đã công bố báo cáo được viết bởi Lawrence Mischel và Jessica Schieder. Họ nói rằng mức lương trung bình của lãnh đạo doanh nghiệp là 271 lần so với thu nhập của một công nhân trung bình tại các công ty mà họ đã theo học.

  Tỷ lệ chi tiêu cho giám đốc điều hành của nhân viên này nhỏ hơn so với trong những năm gần đây. Trong năm 2014, tỷ lệ là 299-to-1, theo báo cáo. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ 20-to-1 giữa các giám đốc điều hành và công nhân vào năm 1965. Năm 1989, sự khác biệt đó là 59-1. Trong 30 năm qua, tiền lương của các giám đốc điều hành, hoặc CEO, đã tăng nhanh hơn mức lương trung bình của công nhân tại các công ty mà họ giám sát. Ngoài ra, mức lương của CEO đã tăng nhanh hơn nhiều so với giá trị cổ phiếu của các công ty mà họ dẫn đầu.

  Tick mk nha!

    bởi Thông Trí 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các giám đốc điều hành của các công ty lớn nhất của Mỹ đã được trả trung bình 15,6 triệu đô la trong năm 2016 cho biết một nghiên cứu gần đây của một nhóm nghiên cứu kinh tế. Viện chính sách kinh tế đã công bố báo cáo được viết bởi Lawrence Mischel và Jessica Schieder. Họ nói rằng lãnh đạo doanh nghiệp trung bình mà lương phải trả gấp 271 lần so với một công nhân trung bình kiếm được tại các công ty mà họ nghiên cứu.
  Tỷ lệ trả lương cho giám đốc điều hành này nhỏ hơn so với vài năm trước. Trong năm 2014, tỷ lệ này là 299 trên 1, theo báo cáo. Tuy nhiên, nó vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ 20 trên 1 giữa các giám đốc điều hành và công nhân vào năm 1965. Năm 1989, sự khác biệt đó là 59 trên 1. Trong 30 năm qua, tiền lương của giám đốc điều hành, hay CEO, đã tăng nhanh hơn nhiều so với mức lương của công nhân trung bình tại các công ty mà họ giám sát. Ngoài ra, lương CEO đã tăng nhanh hơn nhiều so với giá trị cổ phiếu trong các công ty mà họ lãnh đạo.

    bởi [Youtuber] AnhLoc2007 31/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 1. Our teachers have experienced the English grammar .

  2. Some drunk drivers caused the accident in the city.

  3. Tom will visit his grandma parents next month.

  4 . The manager didn't phone the secretary this morning.

  5. Did Mary wear this beautiful dress?

  6. I won't hang there old pictures in the living room.

  7. Have the thieves stolen the most valuable painting in the national museum ?

  8. Have you finished the above sentences?

  18/09/2018 |   1 Trả lời

 • 1.You must drink __water every day

  A. A few

  B. Much

  C. Many

  D. More

  2.He has a plenty of his homework ____tonight

  A. To do

  B. Do

  C. Doing

  D. Does

  3. Now, we can___the oceans

  A. Explore

  B. Exploring

  C. Explored

  D. Explores

  4.He likes____ sports

  A. To watch

  B. Watching

  C. Watched

  D. Watch

  5.How heavy are you?

  A. How much weight do you have?

  B. How much do you weight?

  C. How many kilos are you heavy?

  6.Do you go out____?

  A. In the afternoon on Fridays

  B. On Fridays in the afternoon

  C. On afternoon Friday

  D. On Friday afternoons

  Giúp mình vs các bạn ơi, mai mình thi rồi!! Các bạn giải thích giúp mình nhé, mình cảm ơn nhiều ạ !Huhu :(

  26/11/2018 |   4 Trả lời

 • em có bt hè ai giải hộ em vs mk ngu TA bỏ mịa nó ra

  1. Where ___________you (live)____________?
  I (live)______________in Hai Duong town.
  2. What _______________he (do) ______________now?
  He (water)_________________flowers in the garden.
  3. What _______________she (do)_____________?
  She (be)______________a teacher.
  4. Where _________________you (be) from?
  5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother (play)________________soccer.
  6. it is 9.00; my family (watch)___________________TV.
  7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my granparents.
  8. ____________your father (go)_____________to work by bus?
  9. How ___________your sister (go)___________to school?
  10. What time _____________they (get up)_________________?
  11. What ____________they (do)________________in the winter?
  12. Today, we (have)______________English class.
  13. Her favourite subject (be)__________________English.
  14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.
  15. Look! Aman (call)_________________you.
  16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.
  17. ______________ you (play)_________________badminton now?
  18. Everyday, my father (get up)_________________at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 6.00 am.
  19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen ) ________________ to music at 10.00.
  20. Everyday , I (go) __________to school by bike but today I go to school by motorbike.
  21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe but today he (drink)______________ milk.
  22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.
  23. Hoa (live)________________in Hanoi ,and Ha (live)________________in HCM City.
  24. Hung and his friend (play)_______________badminton.
  25. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.
  26. Ha never (go)_________________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.
  27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.
  28. There (be)____________________ animals in the circus.
  29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?
  30. What _____________she (do ) _________________at 7.00 am?
  31. How old _________she (be)?
  32. How ___________she (be)?
  33. My children (Go)________________to school by bike.
  34. We (go)_______________to supermarket to buy some food.
  35. Mr. Hien (go)________________on business to Hanoi every month.
  36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.
  37. She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.
  38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.
  39. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)____________________to school by bike.
  40. Who you _________________(wait) for Nam?
  -No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.
  41. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.
  42. Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an appartment in the suburb.
  43. How _________your children (go)_________________to school everyday?
  44. It’s 9 o’clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.
  45. We_______________________(play) soccer in the yard now.
  46. My father (go)___________ to work by bike. Sometimes he(walk)______________.
  47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?
  48. Now I (do)_____________the cooking while Hoa (listen)_______________to music.
  49. At the moment, Nam and his friends (go)_______________________shopping at the mall.
  50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing and (go)__________to school.
  51. I (write)_____________________________ a letter to my friend now.
  52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch and (go)____________to bed.
  53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.
  54. On Friday, I (have)______________________English.
  55. At the moment, I (eat)______________an orange, and My sisters (Play)_______ Tennis.
  56. _______her bag (be)?
  - No, they(not be)______________.
  57. What time _____________your children (go)____________ to school?
  58. He (live)________________in HCM City.
  59. What time___________your brother usually (get)___________up?
  60. My house (be)_________in the city and it (be)_________small.
  61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 am.
  62. This (be)________a book and there (be)_________pens.
  63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.
  64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.
  65. What time _________you (start)___________your class?
  66. ___________you (be) in class 12A3?
  67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)__________________ there.
  68. My brother (not live )____________________in London; he (live )_______________ in Manchester.
  69. Now Mr. Long (design ) ____________________his dream house.
  70. He (like)_____________APPLES, but he (not like )_____________________bananas.
  71. __________________she (like)______________apples?
  72. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00. -__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?
  73. He can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.
  74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.
  75. I (like )__________________ice-cream.
  76. What ___________________Mr. Ha (live)_______________?
  77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.
  78. Hang (go)__________________to the bookshop now because she ( want ) ___________to buy some books.
  79. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.
  80. Now, Lan (study)________________English and Lien (listen)______________to music.
  81. Everynight , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.
  82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.
  83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.
  84. Every everning, my mother (like)___________ watching television.
  85. Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.
  86. We (not read)___________________after lunch.
  87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.
  88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?
  89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.
  90. They (go)___________home and (have)___________lunch.
  91. ___________he (play)__________sports?
  92. He (teach)_______________English in a big school in town.
  93. Everyday she (go)____________to work by bike.
  94. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.
  95. Sometimes, I (play)__________badminton.
  96. Ann (like)____________her job very much.
  97. ___________your mother (walk)_________to the market?
  98. Look! They (run)_________________________together.

  29/11/2018 |   1 Trả lời

 • Reorder the words to make a meaningful sentence

  1 dams/due/generation/power/is/still/lack/hydro/limited/The/of/to/of/.

  2 crashes/might/Future/totally/avoid/airplanes/.

  3 As/native/speak/English/,/doesn't/immigrant/Yuki/.

  30/12/2018 |   2 Trả lời

 • ex1.choose the best answer from A,B,C or D to fill in the gaps.

  1.she is staying..............................her uncle and aunt's house.

  a.at b.in c.with d.on

  2.their trip to Da Lat.............................wonderful.

  a.was b.were c.are d.is

  3.there is.......................meat in the box

  a.any b.a few c.a little d.many

  4.don't forget....................your teeth before going to bed.

  a.brush b.to brush c.brushing d.not to brush

  5.you.........................saty at home when you are sick.

  a.'d better b.should c.mustn;t d.a and b

  6.he doesn't like candy.I............................

  a.don't too b.don't either c.don't neither d.do so

  7.i divided the sweets.............................several boys.

  a.during b.between c.into d.among

  8.he was only ten,but he ate..............................his father did.

  a.as much as b.more that c.much than d.as much than

  ex2.supply the correct tense for the verbs in brackets.

  1.my mother often(go)........................to the market every morning but she(not go)................................there this morning.

  2.when(you/have)..........................the last medical check-up?

  3.why(you/not take)........................part in the picnic last Sunday?

  4.where(your teacher/be)................................?-He(explain)............................a new lesson in that class.

  5.i(pick)...........................you up at your hotel in half an hour.

  6.we can't go out now because it(rain).....................................

  ex3.give the correct form of the words in brakets.

  1.the noise in the city kept Hoa........................at night(wake)

  2.In.................to that,my bike tires was flat.(add)

  3.Mr.Tan has a very..........................tooth.

  4.Then,Thanh.............................a pan and stir-fired the beef.(hot)

  5.sugar isn't an...............................food because we need it to live.(health)

  6.catching the common cold is....................................for every body.(please)

  7.don't worry!your coldwill last for a few days and then.........................(appear)

  8.i have....................time to play than my friend.(little)


  27/01/2019 |   1 Trả lời

 • Word forms

  1. There books are .................... than those books. (THICK)

  2. Miss Thuy is ......................... her bike to word. (RIDE)

  3. AIDS is a ........................ disease. (DANGER)

  4. I believe you because I know you are ........................ (TRUTH)

  5. His ambition in life is to be a .............................. (JOURNAL)

  30/01/2019 |   9 Trả lời

 • Fill in each blank with the comparative , superlative or (not) as... as of the adjective given in brackets :

  The New Orleans Carnival is (not/big) ___________ the carnival in Rio de Janeiro , but it is ( famous ) ___________ carnival in the USA . It is ( colorful ) ___________ the carnival in Rio de Janeiro and it is ( exciting ) ___________ event in New Orleans every year . The weather in New Orleans is (not/good) ___________ than in Rio de Janeiro , but people are (friendly) ____________ . The carnival season lasts for two weeks , but (busy) ___________ time is the last five days . The carnival is (big) ___________ and (exciting) ___________ than ever during these five days . It is (good) ___________ time to visit New Orleans !

  14/03/2019 |   2 Trả lời

 • Dịch giùm mk đoạn này nha ! Thanks nhìu !

  The chief executive officers of America's largest companies were paid an average of $15.6 million in 2016 says a recent study by an economic research group. The Economic Policy Institute published the report written by Lawrence Mischel and Jessica Schieder. They say the average business leader’s pay was 271 times what an average worker earns at the companies they studied.

  This chief executive-to-worker pay ratio is smaller than it has been in the past few years. In 2014, the ratio was 299-to-1, according to the report. However, it is still much higher than the 20-to-1 ratio between chief executives and workers in 1965. In 1989, that difference was 59-to-1. In the last 30 years, the salaries of chief executive officers, or CEOs, has grown much faster than the pay of the average worker at the companies they oversee. In addition, CEO’s pay has increased much faster than the value of stock shares in the companies they lead.

  07/06/2019 |   2 Trả lời

 • III. EM hãy viết lại những câu sau bằng cách sử dụng tính từ ghép.

  Ví dụ: 0. The trip lasted two weeks. It was a two- week trip. 1. Her daughter is ten years old. 2. The rest lasts fifteen minutes. 3. The building has five floors. 4. The book has two hundred pages 5. The test lasted three hours. 6. The course lasts six months. 7. The meal has three courses. 8. The castle is one hundred years old. 9. The game has five grades. 10. The arcade has twenty rooms

  08/06/2019 |   1 Trả lời

 • viet tiep cau,su dung tu cho truoc:

  1,when she came in,she had a happy smile on her face.->when she came in,she................................(was)

  2,you have a healthy diet.->you,.......................(eat)

  3,the children's games were noisy.->the children............................(played)

  4,he gave me a sad look.->they...........................(finished)

  29/06/2019 |   1 Trả lời

 • 56. An English friend of me, Mary, usually sends me stamps from England. ..........................................

  57. The public library in my city has thousand of good books. ..........................................

  58. The dress was pink and little white flowers on it. ..........................................

  59. She asked us learned new words immediately before we left class. .........................................

  60. People are living longer, so there are more and many old people. ...........................................

  30/06/2019 |   1 Trả lời

 • 1.They used to....swimming in the morning (go)

  2.He wishes he ......a doctor (be)

  3.I wish they....here tomorrow (be)

  4.We wish it ....(not rain)

  5. Lan and Maryan....pen pals for over two years (be)

  6.Jeans........all over the world (sell)

  7. English ........in many countries in the world (speak)

  8.This test should........in English(write)

  9.We......English since 2006 (learn)

  19/08/2019 |   1 Trả lời

 • Rearrange the words in the correct order to describe the films.

  1. Harry Potter and the Order of the Phoenix/

  It's/ do/ boy/ about/ can/ magic/ who/ a

  ...........................................................................................

  2. The Incredibles

  are/ are/ who/ They/ all/ family/ superheroes/ a.

  ..............................................................................................

  3. The Island of Dr Moreau

  place/ to/ a/ wants/ go/ where/ It's/ no one.

  .................................................................................................

  4. Alien

  a/ on/ about/ a/ lives/ monster/ spaceship/ It's/ which.

  .......................................................................................

  5. Atlantis: The Lost Empire

  named Milo Thatch/ of Atlantis/ A team/ find/ a scientist/ of people/ the lost empire/ help.

  .......................................................................................................................................... he words in the correct order to describe the films.

  08/10/2019 |   1 Trả lời

 • Gạch từ thích hợp trong ngoặc

  12.Where ( do/will ) candidates go for the results ?

  13. What time ( does/will ) the lecture begin ?

  14. I ( fill/will ) in the form for you.

  08/10/2019 |   2 Trả lời

 • Choose the word has the underlined past pronouned differently from the other :

  coop good food soon

  biscuit guilty suit built

  raised noticed practiced missed

  physics basic subject saior

  bear hear wear pear

  though ought thought bought

  08/10/2019 |   1 Trả lời

 • Do you know what the.......of the river is ? ( Deep )

  ​Chia dạng đúng của từ

  20/11/2019 |   3 Trả lời

 • EX1

  a) I know that you(1.not listen) ..........because you (2. look) .................. out of the window.

  b) I ( never/ visit).......... Africa, but I( travel) ........... to South America several times. The last time I ( go) ........... to South America , I ( visit)....... Brazil and (spend) ............ two weeks in the Amazon.

  c) Look at those dark clouds! It ( rain) ............

  d) Last night Lydia ( listen) .......... to the radio when she ( hear) ............ strange noise downstairs.

  EX2

  1. She tried........ her new dress and found it alright.

  A up B on C in D off

  2. Be sure to get ...... the bus in front of the hospital.

  A in B to C off D up

  3. The plane takes ................. very late at night.

  A up B out C over D off

  4. I was looking ........... my neighbor's dog when I found some money.

  A for B after C between D at

  5. Don't take .......... your coat . It's too cold.

  A on B over C off D out

  6. He looks .......... his little sister when the mother goes on business.

  A on B after C about D toward

  7. Put your hat......... and go with us for a walk .

  A over B up C on D down

  8. I'm calling him.......... this evening.

  A up B to C on D at

  9. She's looking these words............... in a dictionary.

  A through B up C after D about

  10. Will you be in if I call you ............... at dinner time ?

  A in B on C at D up

  EX3

  1. A invitation B intersection C station D question

  2 A lives B misses C languages D watches

  3 A down B brown C town D show

  4 A between B b ehind C bakery D g eography

  5 A thank B thin C mother D tooth

  20/11/2019 |   2 Trả lời

 • Viết một đoạn văn ngắn bằng Tiếng Anh nói về hoạt động hàng ngày của bạn và lượng calo bạn sửu dụng trong hoạt động đó( khoảng 2 đến 3 hoạt động)

  20/11/2019 |   2 Trả lời

 • Talk about means of transport and travelling in the future

  - What means of transport will people travel in the future?

  - Describe the mean of transport?

  - Explain how they work?

  17/11/2019 |   2 Trả lời

 • Viết 1 đoạn văn khoảng 60-70 từ về công việc bạn muốn làm để giúp cộng đồng ( Bằng tiếng anh )

  ( Giúp mình nha, mình cần gấp )

  17/11/2019 |   3 Trả lời

 

YOMEDIA