YOMEDIA
VIDEO

Cách dùng Can khác nhau với cách dùng Be able to ở điểm gì

Cách dùng ''Can'' khác nhau với cách dùng ''Be able to'' ở điểm gì?????

LÀM ƠN HÃY GIÚP MÌNH VỚI,MÌNH ĐANG CẦN RẤT GẤP!!!!!

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1.  Dùng CAN để nói một sự việc có thể xảy ra hay ai đó có khả năng làm được việc gì.

  Mẫu cụm từ: can + infinitive (can do/can see… )
  I can swim.
  Tôi biết bơi.
  Can you speak English?
  Bạn có nói được tiếng Anh không?
  It can happen.
  Điều đó có thể xảy ra.

  2.  Dạng phủ định của CAN là CAN’T (= CANNOT)

  I’m afraid I can’t come to the party on Friday.
  Tôi e rằng tôi không thể đi dự tiệc vào ngày thứ sáu.

  3.  (BE) ABLE TO… có thể thay thế được cho CAN (nhưng CAN vẫn được dùng nhiều hơn)

  Are you able to speak English?
  Bạn có thể nói được tiếng Anh không?
  Nhưng CAN chỉ có hai dạng CAN (present) và COULD (past) nên khi cần thiết chúng ta phải dùng (BE) ABLE TO… Hãy so sánh:
  I can’t sleep.
  Tôi không ngủ được.
  Nhưng
  I haven’t been able to sleep recently. (can không có present perfect)
  Gần đây tôi không ngủ được.
  Tom can come tomorrow.
  Ngày mai Tom có thể đến.
  Nhưng
  Tom might be able to come tomorrow. (can không có infinitive)
  Ngày mai Tom có khả năng sẽ đến.

    bởi Lương Chí Tài 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nghĩa giống nhau: có thể

  S + can +V

  S + be + able to + V

    bởi Thắng Phạm 13/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

  1. I catch/catches robbers.
  2. My dad is a driver. He always wear/wears a white coat.
  3. They never drink/drinks beer.
  4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.
  5. She have/has a pen.
  6. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.
  7. Mark usually watch/watches TV before going to bed.
  8. Maria is a teacher. She teach/teaches students.

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 1: Điền trợ động từ:

  1. I ………. like tea.
  2. He ………. play football in the afternoon.
  3. You ………. go to bed at midnight.
  4. They……….do the homework on weekends.
  5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.
  6. My brother ……….finish work at 8 p.m.
  7. Our friends ………. live in a big house.
  8. The cat ………. like me.

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • tìm 1 lỗi sai

  She  doesn't go to school lately because she always gets up early.

              A                                 B                       C                       D

   28/02/2019 |   6 Trả lời

  1. Viết 1 đoạn văn ngắn bằng Tiếng Anh về ngôi nhà của bạn

   28/02/2019 |   2 Trả lời

  2. Test 1
   Grammar 1 Complete the sentences with the verbs in bold.
   play do drive live listen
   1 I _______ my homework every evening.
   2 My cousins _______ in London.
   3 My Uncle Mike _______ a bus.
   4 They _______ football at the weekend.
   5 We _______ to music on the bus.
   2 Complete the sentences with the correct word.
   1 My dad _______ at 6.30 every morning.
   2 Ben _______ very hard at school.
   3 We _______ television after school.
   4 My cousin _______ his car to work every day.
   5 I _______ in Leeds with my family.
   Vocabulary 3 Complete the sentences with the correct words.
   1 My _______ lives in America.
   A parents B teachers C cousin
   2 I’m _______. I stay in bed late every day!
   A intelligent B lazy C popular
   3 This film isn’t very interesting. It’s _______!
   A expensive B modern C boring
   4 That is my _______ new car.
   A parents B parent’s C parents’
   5 She’s got two _______.
   A babies B babys C baby’s
   Total: ___ /15
   Test 2
   Grammar 1 Rewrite the sentences in the negative.
   1 I play football. _________________________________
   2 My cousin lives in this town. _________________________________
   3 My sister and I go to school by bike. _________________________________
   4 Darren and Fiona study French. _________________________________
   5 Pete likes school. _________________________________
   2 Complete the sentences with the correct form of the verbs in the box.
   go shopping swim cook go like
   1 We _______ to school by bus. My mum drives us in her car.
   2 My dad _______ dinner on Thursday evenings because my mum plays tennis.
   3 I _______ with my parents. I think it’s boring!
   4 Katy _______ rap music very much.
   5 Gary _______ on Fridays. He does his homework at home. Everyday English
   3 Write questions for these answers.
   1 _______________________? Fine thanks.
   2 _______________________? I’m fifteen.
   3 _______________________? London.
   4 _______________________? Yes, I’ve got one brother.
   5 _______________________? He’s eighteen.
   Total: ___ /15

   28/02/2019 |   1 Trả lời

  3. Viết một đoạn văn tả ngôi nhà mơ ước ?

   28/02/2019 |   2 Trả lời

  4. Chuyển đổi câu bị động ở thì hiện tại đơn:

   1, Our teacher punishes us today .

   =>

   2, my mother cleans the door once a week.

   =>

   3, They do not wash their hands after meals.

   =>

   4,Why do you put your bag here ?

   =>

   5, The postman usually leaves the letter in the hall.

   =>

   6, People spend a lot of money on advertising.

   =>

   7, Do they teach French here ?

   =>

   8,How do you spend this amount of money ?

   =>

   9, He turns the vradio off before going out ?

   =>

    

    

    

    

    

    

   28/02/2019 |   1 Trả lời

  5. ...............there any fruit juice in the refrigerator?

   28/02/2019 |   7 Trả lời

  6. 1. My brother ( not live)………………… in Hanoi. He(live)…………. in Ho ChiMinh City.

   2. Our school ( have)…………….. a small garden. There ( be)…………………many flowers in it.

   3. What time ………….your son ( get up)……………. every morning ?

   4. ……………….Your parents ( go )……………. to work every day ?

   5. Nam ( wash)………………… his face at 6.15.

    

    

    


    

   28/02/2019 |   1 Trả lời

  7. DỊCH

   1. Khi thời tiết nóng bức, gia đình tôi thường đi biển.

   2. Tôi luôn ở nhà vào mọi ngày. Tôi chẳng bao giờ ra ngoài.

   3. Bao lâu bạn lại đi xem phim 1 lần ?

       - Mỗi tháng 1 lần.

   4. Tôi thích chạy bộ vào buổi sáng bởi vì nó rất tốt cho sức khỏe của tôi.

   5. Bạn đang đi đâu vậy ?

       - Mình đến nhà bà mình. Mình sẽ ở với bà vào dịp nghỉ hè này.

   28/02/2019 |   1 Trả lời

   

  YOMEDIA
  1=>1