AMBIENT

Tính nồng độ các chất trong dd sau phản ứng

bởi Lan Anh 27/04/2019

Cho 200g dd BaCl2 5,2% tác dụng với 58,8g H2SO4 20%. Tính nồng độ các chất trong dd sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(m_{BaCl_2}=\dfrac{200.5,2}{100}=10,4\left(g\right)\\ \rightarrow n_{BaCl_2}=\dfrac{10,4}{208}=0,05\left(mol\right)\)

  \(m_{H_2SO_4}=\dfrac{58,8.20}{100}=11,76\left(g\right)\\ \rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{11,76}{98}=0,12\left(mol\right)\)

  \(PTHH:BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

  - Ta có: 0,05/1 < 0,12/1

  => BaCl2 hết, H2SO4 dư.

  => Các chất trong dd sau phản ứng là H2SO4 (dư) và HCl.

  \(n_{BaSO_4}=n_{BaCl_2}=0,05\left(mol\right)\\ \rightarrow m_{BaSO_4}=0,05.233=11,65\left(g\right)\)

  Ta có: \(m_{ddsau}=200+58,8-11,65=247,15\left(g\right)\)

  \(m_{H_2SO_4\left(dư\right)}=11,76-\left(0,12-0,05\right).98=4,9\left(g\right)\)

  \(n_{HCl}=2.0,05=0,1\left(mol\right)\\ \rightarrow m_{HCl}=0,1.36,5=3,65\left(g\right)\)

  => \(C\%_{ddH_2SO_4\left(dư\right)}=\dfrac{4,9}{247,15}.100\approx1,983\%\)

  \(C\%ddHCl=\dfrac{3,65}{217,15}.100\approx1,477\%\)

  bởi Đức Phúc 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>