AMBIENT

Tính khối lượng muối tạo thành

bởi thanh hằng 26/04/2019

Trung hòa dung dịch HCl coa chứa 1,825 g HCl bằng dung dịch Ca(OH)2 có chứa 2,96 g Ca(OH)2

A. Viết PTHH. Chất nào dư trong PTHH, tính khối lượng chất dư

B. Tính khối lượng muối tạo thành

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: \(Ca\left(OH\right)_2+2HCl-->CaCl_2+2H_2O\)

  \(n_{HCl}=\dfrac{1,825}{36,5}=0,05\left(mol\right)\)

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=\dfrac{2,96}{74}=0,04\left(mol\right)\)

  Ta có tỉ lệ: \(\dfrac{0,05}{2}< \dfrac{0,04}{1}\) => HCl p/ứ hết, Ca(OH)2 dư

  \(m_{Ca\left(OH\right)_2\left(dư\right)}=\left(0,04-\dfrac{1}{2}.0,05\right).74=1,11\left(g\right)\)

  b) \(m_{CaCl_2}=\dfrac{1}{2}.0,05.111=2,775\left(g\right)\)

  bởi Thảo Đoàn 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>