Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng

bởi Mai Hoa 12/06/2019

Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Cu và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ( đktc )

a, Viết PTHH xảy ra ?

b, Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Thánh Tông

  Cho 15,75 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư, thu được 33,6 l khí ( đktc ). Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

 • Aser Aser

  Khi hoà tan 1 lượng oxit kim loại hoá trị II vào một lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 4,9% , người ta thu được một dung dịch muối có nồng độ 5,78 % . Xác định công thức hoá học của oxit trên .

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Cho hỗn hợp 2 kim loại sắt và đồng bằng phương pháp hóa học hãy tách lấy đồng.

 • Thiên Mai

  Cho 11,2g hỗn hợp X gồm Mg và kim loại P

  Thí nghiệm 1: cho X phản ứng với H2SO4 loãng dư thu được 4,48l khí

  Thí nghiệm 2: Cho X phản ứng với H2SO4 đặc nóng dư thu được 6,72l SO2

  Xác định kim loại R (biết R có hóa trị không đổi)

 • Nguyễn Bảo Trâm

  1.Hòa tan muối nitrat của 1 kim loại hóa trị II vào 200ml dd A.Cho vào dd A 200ml dd K3PO4,pứ xảy ra vừa đủ thu được kết tủa B và dd C.Khối lượng kết tủa B và khối lượng muối nitrat trong dd A khác nhau 3,64g

  a)Tính nồng độ mol của dd A và dd C,giả thiết thể tích dd thay đổi do pha trộn và thể tích kết tủa không đáng kể (0,3M và 0,3M)

  b)Cho dd NaOH dư vào 100ml dd A,thu được kết tủa D,đem nung kết tủa D đến khối lượng không đổi cân nặng 2,4g chất rắn.Xác định kim loại trong muối nitrat (Cu)

  2.Hòa tan hoàn toàn a gam kim loại M có hóa trị không đổi vào b gam dd HCl thu được dd D.Thêm 240g dd NaHCO3 7% vào dd D thì vừa đủ tác dụng hết với lượng HCl còn dư,thu được dd E trong đó nồng độ % của NaCl và muối clorua kim loại M tương ứng là 2,5% và 8,12%.Thêm tiếp lượng NaOH vào dd E,sau đó lọc lấy kết tủa,rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 16g chất rắn.Xác định kim loại M và nồng độ phần trăm của dd HCl đã dùng (ĐS:Mg,16%)

  3.

 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 50g hỗn hợp gồm Cu và Fe vào 200ml dung dịch HCl 1M, phản ứng vửa đủ

  a) Tìm % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp

  b) tìm nồng độ mol dung dịch sau phản ứng

 • Phong Vu

  Cho 18,4 gam hỗn hợp Fe và kim loại A(hóa trị II) phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí \(H_2\) (ở đktc) và m gam bột không tan trong dung dịch sau phản ứng. Lọc lấy bột không tan đem tác dụng hết với 2,24 lít Oxi(ở đktc) thu được 1 Ôxit màu đen . Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu và xác định A

 • Aser Aser

  Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61g kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng.

 • Nguyễn Trà Giang

  a.Có các lọ đựng 3 hỗn hợp dạng bột :(Al+Al2O3),(Fe+Fe2O3) và (FeO+Fe2O3).Dùng phương pháp hóa học để nhận biết chúng.Viết các ptpứ xảy ra

  b.Trình bày phương pháp tách Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3,Al2O3,SiO2 ở dạng bột.Chỉ dùng duy nhất một hóa chất

 • con cai

  Câu 1: Cho 10g hỗn hợp gồm 2 kim loại Cu & Zn tác dụng với 100 mol dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc)

  a)Viết PTHH

  b) Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng

  biết: Cu = 64 ; Zn = 65 ; H = 1 ; Cl = 35,5

  Bài 2: Cho 13g Zn tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M

  a) Tính khối lượng muối tạo thành

  b) Tính VH2 sinh ra (đktc)

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng ( Biết: Vdd thay đổi không đáng kể)

  Bài 3: Trung hòa 50g dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ 25g dung dịch NaOH

  a) Tính C% NaOH đã dùng

  b) Tính C% của dùg dịch thu được sau phản ứng

  Biết H = 1 ; Na = 23 ; O = 16 ; S = 32

  Bài 4: Chỉ dùng dung dịch phenolphtalein & các hóa chất đã cho, hãy nhận biết: Ba(OH)2, H2SO4, CuCl2 đựng trong các lọ bị mất nhãn. Viết PTHH