Tính C% các chất sau phản ứng

bởi Lan Anh 25/04/2019

Cho 8.1 gam ZnO tác dụng với 250 gam dung dịch H2SO4 10%

a) Tính khối lượng muối thu được

b) Tính C% các chất sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • ZnO (0,1) + H2SO4 (0,1) -> ZnSO4 (0,1) + H2O

  nZnO = 0,1 (mol)

  \(n_{H_2SO_4}\approx0,26\left(mol\right)\)

  => sau pư, ZnO hết, H2SO4

  a) => mmuối = 16,1(g)

  b) mdd sau pư = mZnO + \(m_{ddH_2SO_4}\) = 8,1 + 250 = 258,1(g)

  \(m_{H_2SO_4dư}=25-9,8=15,2\left(g\right)\)

  => C%dd H2SO4 \(\approx5,9\%\)

  C% ddZnSO4 \(\approx6,2\%\)

  bởi Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • na na

  Mình gửi câu này rồi nhưng ko thấy ai trả lời giúp nên mình gừi lại lần nữa mong các bạn giúp:

  Cho 4,15 gam hỗn hợp Fe, Al phản ứng với 200ml dung dịch CuSO4 0,525M. Khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem lọc kết tủa (A) gồm hai kim loại nặng 7,84 gam và dung dịch nước lọc (B). Để hòa tan kết tủa (A) cần ít nhất bao nhiêu mililit dung dịch HNO3 2M, biết phản ứng tạo NO?

  Mình xin cảm ơn.

 • Bi do

  Cho 7g hỗn hợp Ag và Mg tan hoàn toàn trong 300ml dd hcl 1M

  A, tình khối lượng kim loại trong hôn hợp đầu

  B, tình thành phần trăm Theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  C. Tình thể tích khí Sinh Ra ở đktc

 • Phạm Khánh Ngọc

  1. Hòa tan hoàn toàn 4,54g hỗn hợp gồm Zn và ZnO bằng 100ml dung dịch HCl 1,5M. Sau phản ứng thu được 448 cm^3 khí (đktc).
  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
  b. Tính khối lượng của mỗi chất có trong hỗ hợp ban đầu.
  c. Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch khi phản ứng kết thúc ( giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể so với thể tích của dung dịch axit ).
  2. Cho m gam 1 kim loại R ( có hóa trị II ) tác dụng với Clo dư. Sau phản ứng thu được 13,6 gam muối. Mặt khác để hòa tan m gam kim loại R cần vừa đủ 200ml dung dịch HCl 1M.
  Viết các phương trình hóa học và xác định kim loại R.
  3. Ngâm 45,5g hỗn hợp bột các kim loại Zn, Cu, Ag trong dung dịch HCl( dư ) thu được 4,48 lít khí ( đktc ). Nếu nung một lượng hỗn hợp như trên trong không khí, phản ứng xong thu được hỗn hợp rắn mới có khối lượng 51,9g.
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
  b. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
  4. Hòa tan hoàn toàn 11,8 gam hỗ hợp A gồm đồng và nhôm trong dung dịch H2SO4 loãng. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,4 gam rắn.
  a. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc.
  b. Nếu hòa tan hỗn hợp A vào dung dịch H2SO4 đặc nguội, thì khối lượng rắn thu được là bao nhiêu và thể tích khí thoát ra ở đktc là bao nhiêu?

 • Hoàng My

  Cho 16,9 hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng vs dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu đc khí H2 dung dịch X và chất ko tan hỗn hợp đó cho tác dụng vs dung dịch H2SO4 đặc,nóng,dư thu đc 7,28l Khí SO2 ở đktc và dung dịch Y

  a)Viết PTHH

  b)Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A và thể tính H2 ở đktc (lít)

  c)Nhúng thanh kim loại M có hóa Trị II vào dung dịch X cho đến khi Phản ứng kết thúc thì khối lượg thanh kim loại M tăng thêm 4,8g.M là kim loại nào

 • Bin Nguyễn

  Cho 23,6g hh Mg,Fe,Cu phản ứng hết với 91,25g dd HCl 25% thu được dd A và 12,8g chất rắn không tan . Tính khối lượng mỗi kim loại trong hh đầu

 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Cho 6.5 g Zn và 5.6g Fe với dung dịch CuSO4 dư.Tính khối lượng chất rắn thu được

 • Anh Nguyễn

  Hỗn hợp A gồm CuO và một oxit của kim loại hóa trị II( không đổi ) có tỉ lệ mol

  1: 2. Cho khí H2 dư đi qua 2,4 gam hỗn hợp A nung nóng thì thu được hỗn hợp rắn B. Để hòa tan hết rắn B cần dùng đúng 80 ml dung dịch HNO3 1,25M và thu được khí NO duy nhất.Xác định công thức hóa học của oxit kim loại. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

 • Bi do

  Hòa tan 2,8g một kim loại (chỉ có 1 hóa trị duy nhất trong hợp chất) vào 80ml dd H2SO4 và 200ml HCL 0,2M . Dd thu đc sau pứ làm đỏ quỳ tím và phải trung hòa bằng 100ml dd NaOH 0,2M. Xác định kim loại

 • Nguyễn Phương Khanh

  Cho 16 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe vào 400ml dung dịch H2SO4 aM thì thu được 8,96 lít H2 (đktc).

  a.Tìm KL mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b.Tính thành phần % theo KL mỗi kim loại ?

  c. Tìm aM ?

  d. Tìm khối lượng muối sunfat thu đc ?

 • truc lam

  Cho hỗn hợp gồm Al2O3, Cu, Fe2O3 vào dd H2SO4 loãng dư thu được dd X và chất rắn Y. Cho từ từ dd NaOH tới dư vào dd X thu được dd Z và kết tủa M. Nung kết tủa M ngoài kk tới khối lượng ko đổi thu được chất rắn N. Cho khí H2 dư đi qua N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q.

  a, Xác định thành phần các chất có trong X,Y,Z,M,N,P,Q. Biết các pư xảy ra hoàn toàn.

  b, Viết các ptpư xảy ra