Chỉ dùng quì tím ẩm hãy trình bày cách nhận biết 3 lọ khí Clo, hiđro clorua và oxi

bởi hi hi 23/04/2019

có 3 khí đựng riêng biệt trong ba lọ đã mất nhãn là Clo, hiđro clorua và oxi.Chỉ dùng quì tím ẩm hãy trình bày cách nhận biết 3 lọ khí này viết PTHH(nếu có)

Câu trả lời (1)

 • - Mẫu thử làm quỳ tím ẩm hóa đỏ → khí HCl

  - Mẫu thử làm quỳ tím ẩm hóa đỏ sau đó biến mất → khí Cl2

  - Mẫu thử không hiện tượng → khí O2

  bởi Hiếu Nguyễn 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thiên Mai

  Câu 1:
  1, Xác định công thức các chất X, Y, T, M, N, A, B, D, E, F (không cần giải thích) và hoàn thành dãy
  chuyển đổi hóa học sau (mỗi mũi tên là một phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu
  có).
  X O2 (1) Y(raén) T(khí) (4) A (5) NaOH (9) F (10) Cl2 E (8) B CO (2) M (3) N D T NaOH (7) (6)
  Biết:X là thành phần chính của quặng pirit sắt và N là kim loại màu đỏ không tan trong dung dịch HCl.
  2) Cho hỗn hợp A gồm Ca và CaC2 (có tỉ lệ mol bằng nhau) vào nước dư thu được hỗn hợp khí X và
  dung dịch Y. Chia hỗn hợp khí X thành 2 phần bằng nhau.
  -Phần (1) dẫn qua bìnhđựng dung dịch brom dư thấy thoát ra khí (Z).
  -Phần (2) dẫn qua hệ xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được hiđrocacbon (T) duy nhất, tiến hành phảnứng
  trùng hợp (T) thu được polime (P). Đốt cháy hoàn toàn polime (P), hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào
  1/4 dung dịch Y thu được muối (M).
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
  b. Gọi tên các chất (P) và (M).
  c. Vẽ cấu tạo của một đoạn mạch polime (P) gồm 3 mắt xích liên tiếp và nêuứng dụng cơ bản của (P).
  Câu 2:
  1) Hỗn hợp bột A gồm 3 kim loại: Ag, Fe, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch B chỉ chứa một chất
  tan duy nhất, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, thấy Fe và Cu trong hỗn hợp tanhết và còn lại
  một lượng Ag đúng bằng lượng Ag vốn có trong hỗn hợp A ban đầu.
  a. Hãy đề nghị chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  b. Nếu sau khi phản ứng kết thúc, lượng Ag thu được nhiều hơn lượng Ag có trong hỗn hợp A, hãy
  cho biết chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  2) Cho sơ đồ cấu tạo nguyên tử (trung hòa) của các nguyên tố X, Y, T, M như sau:
  Zx + X + X T M Y Z Z Z Z Y T M + + +
  a. Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của các nguyên tố X, Y, T, M trong Bảng tuần hoàn các nguyên
  tố hóa học. Giải thích.
  b. Sắp xếp các nguyên tố X, Y, T, M theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải. Giải thích.
  Trang 1/2
  Câu III(5,0 điểm).Có hai bình chứa riêng rẽ khí Cl2 và O2, mỗi bình chứa 2 mol khí. Cho vào mỗi bình25,92
  gam kim loại M (có hóa trị n không đổi). Đun nóng hai bình để các phản ứng trong bình xảy ra hoàn toàn,
  sau khi phản ứng kết thúc thấy tỉ lệ số mol khí còn lại trong hai bình là 7 : 16.
  1) Xác định kim loại M.
  2) Trong tự nhiên kim loại M tồn tại dưới dạng quặng X gồm M2On.2H2O, SiO2 và Fe2O3 với phần trăm
  khối lượng tươngứng là 82,8%; 5,4% và 11,8%. Để sản xuất m kg kim loại M từ quặng X người ta
  tiến hành như sau: Nấu 1 tấn quặng X đãđược nghiền nhỏ với dung dịch NaOH 75% (đặc), lọc bỏ
  phần không tan rồi thổi khíCO2 vào dung dịch thu được. Lọc kết tủa, rửa sạch và nung thu được oxit
  M2On tinh khiết. Sau đó trộn M2On với criolit và tiến hành điện phân nóng chảy ở 900 o C với điện cực
  bằng than chì.
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong quátrình sản xuất kim loại M từ quặng X.
  b. Tính khối lượng dung dịch NaOH 75% cần dùng và giá trị của m. Biết hiệu suất của phản ứng
  điện phân nóng chảy là 60%, các phản ứng còn lại xảy ra hoàn toàn.
  c. Để điều chế criolit nhân tạo (thành phần nguyêntố gồm M, Na và F) phục vụ cho quá trình sản
  xuất kim loại M, người ta trộn 1 mol hiđroxit của kim loại M với 3 mol NaOH rắn ở nhiệt độ
  thường, rồi xử lí hỗn hợp này bằng axit flohiđric HF. Xác định công thức phân tử của criolit nhân
  tạo và tính khốilượng criolit nhân tạo điều chế được. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
  Câu IV
  (5,0 điểm)
  .
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon thể lỏng ở điều kiện
  thường: C
  n
  H
  2n+2
  , C
  m
  H
  2m
  và benzen. Sau phản ứng dẫn hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình (1) đựng
  H
  2
  SO
  4
  đặc dư và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)
  2
  dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,69 gam và bình
  (2) tăng 11,22 gam. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X bằng khí H2 dư (xúc tác Ni, t o cao,
  áp
  suất cao) sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm C
  n
  H
  2n+2
  , C
  m
  H
  2m+2
  và xiclohexan có khối lượng
  (m +
  0,15) gam.
  1) Tính m.
  2) Lập công thức phân tử của CnH2n+2 và CmH2m. Biết trong hỗn hợp X, số mol của benzen gấp đôi số
  mol của CnH2n+2.
  3) Viết công thức cấu tạo thu gọn của CnH2n+2 (có mạch cacbon không phân nhánh) và CmH2m (mạch
  cacbon hở, không phân nhánh).
  4) Viết phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn để biểu diễn sự chuyển đổi hóa học


  Biết:X là thành phần chính của quặng pirit sắt và N là kim loại màu đỏ không tan trong dung dịch HCl.
  2, Cho hỗn hợp A gồm Ca và CaC2 (có tỉ lệ mol bằng nhau) vào nước dư thu được hỗn hợp khí X và
  dung dịch Y. Chia hỗn hợp khí X thành 2 phần bằng nhau.
  -Phần (1) dẫn qua bìnhđựng dung dịch brom dư thấy thoát ra khí (Z).
  -Phần (2) dẫn qua hệ xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được hiđrocacbon (T) duy nhất, tiến hành phảnứng
  trùng hợp (T) thu được polime (P). Đốt cháy hoàn toàn polime (P), hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào
  1/4 dung dịch Y thu được muối (M).
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
  b. Gọi tên các chất (P) và (M).
  c. Vẽ cấu tạo của một đoạn mạch polime (P) gồm 3 mắt xích liên tiếp và nêu ứng dụng cơ bản của (P).
  Câu 2:
  1) Hỗn hợp bột A gồm 3 kim loại: Ag, Fe, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch B chỉ chứa một chất
  tan duy nhất, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, thấy Fe và Cu trong hỗn hợp tan hết và còn lại
  một lượng Ag đúng bằng lượng Ag vốn có trong hỗn hợp A ban đầu.
  a. Hãy đề nghị chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  b. Nếu sau khi phản ứng kết thúc, lượng Ag thu được nhiều hơn lượng Ag có trong hỗn hợp A, hãy
  cho biết chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  2) Cho sơ đồ cấu tạo nguyên tử (trung hòa) của các nguyên tố X, Y, T, M như sau:

  a. Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của các nguyên tố X, Y, T, M trong Bảng tuần hoàn các nguyên
  tố hóa học. Giải thích.
  b. Sắp xếp các nguyên tố X, Y, T, M theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải. Giải thích.
  Câu 3: Có hai bình chứa riêng rẽ khí Cl2 và O2, mỗi bình chứa 2 mol khí. Cho vào mỗi bình 25,92
  gam kim loại M (có hóa trị n không đổi). Đun nóng hai bình để các phản ứng trong bình xảy ra hoàn toàn,
  sau khi phản ứng kết thúc thấy tỉ lệ số mol khí còn lại trong hai bình là 7 : 16.
  1) Xác định kim loại M.
  2) Trong tự nhiên kim loại M tồn tại dưới dạng quặng X gồm M2On.2H2O, SiO2 và Fe2O3 với phần trăm
  khối lượng tươngứng là 82,8%; 5,4% và 11,8%. Để sản xuất m kg kim loại M từ quặng X người ta
  tiến hành như sau: Nấu 1 tấn quặng X đãđược nghiền nhỏ với dung dịch NaOH 75% (đặc), lọc bỏ
  phần không tan rồi thổi khí CO2 vào dung dịch thu được. Lọc kết tủa, rửa sạch và nung thu được oxit
  M2On tinh khiết. Sau đó trộn M2On với criolit và tiến hành điện phân nóng chảy ở 900 độ C với điện cực
  bằng than chì.
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong quátrình sản xuất kim loại M từ quặng X.
  b. Tính khối lượng dung dịch NaOH 75% cần dùng và giá trị của m. Biết hiệu suất của phản ứng
  điện phân nóng chảy là 60%, các phản ứng còn lại xảy ra hoàn toàn.
  c. Để điều chế criolit nhân tạo (thành phần nguyêntố gồm M, Na và F) phục vụ cho quá trình sản
  xuất kim loại M, người ta trộn 1 mol hiđroxit của kim loại M với 3 mol NaOH rắn ở nhiệt độ
  thường, rồi xử lí hỗn hợp này bằng axit flohiđric HF. Xác định công thức phân tử của criolit nhân
  tạo và tính khốilượng criolit nhân tạo điều chế được. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
  Câu 4:
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon thể lỏng ở điều kiện
  thường: \(C_nH_{2n+2},C_mH_{2m}\) và benzen. Sau phản ứng dẫn hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình (1) đựng \(H_2SO_4\)
  đặc dư và bình (2) đựng dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\) dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,69 gam và bình
  (2) tăng 11,22 gam. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X bằng khí H2 dư (xúc tác Ni, nhiệt độ cao,
  áp suất cao) sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm \(C_nH_{2n+2},C_mH_{2m+2}\) và xiclohexan có khối lượng
  (m + 0,15) gam.
  1) Tính m.
  2) Lập công thức phân tử của \(C_nH_{2n+2}\)\(C_mH_{2m+2}\). Biết trong hỗn hợp X, số mol của benzen gấp đôi số
  mol của \(C_nH_{2n+2}\).
  3) Viết công thức cấu tạo thu gọn của \(C_nH_{2n+2}\) (có mạch cacbon không phân nhánh) và \(C_mH_{2m}\) (mạch
  cacbon hở, không phân nhánh).
  4) Viết phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn để biểu diễn sự chuyển đổi hóa học sau:

  \(C_nH_{2n+2}\rightarrow Xiclohexan\rightarrow beenzen\rightarrow brombenzen\)

 • can chu

  Câu 1: Viết CTCT đầy đủ của rượu etylic, axit axetic?
  Câu 2: Phân biệt các chất sau (viết PTHH (nếu có)):
  a) CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5
  b) CH3COOH, C2H5OH, C6H6
  Câu 3: Viết PTHH thực hiện các dãy biến hóa, ghi rõ điều kiện (nếu có):
  a) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
  ! (4)
  (CH3COO)2Ca (5) -> CH3COONa
  b) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
  ! (4)
  (CH3COO)2Mg (5) -> CH3COOK
  Câu 4:
  a) Cho Na dư tác dụng với 25ml dd rượu 85 độ. Tính thể tích H2 ?
  b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m (g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc). Mặt khác nếu cho m (g) hh X td vừa CaCO3 thì cần hết 1,5 g CaCO3 .
  - Xác định m = ?
  - Đem m (g) hh trên vs H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số lượng các chất este thu được sau phản ứng?
  Câu 5:
  a) Cho K dư td vs 25 ml dd rượu etylic 58 độ. Tính thể tích H2 (đktc)
  b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m(g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc).
  Mặt khác cho m (g) X td vừa đủ vs dd NaOH 0,1 M thì cần hết 200ml.
  - Xác định m = ?
  - Đun m (g) hh trên với H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số (g) este thu được sau phản ứng H% phản ứng = 65%
  c) hh X gồm 2 axit A và B có công thức CnH2n+1COOH (0<n<6) (tính chất giống axit axetic). Cho 41,2 g hh tác dụng với vừa đủ 500 ml dd NaOH 1M. Xác định CTPT của 2 axit biết rằng trong hh tỉ lệ mol nA : nB = 1 : 4 và M A < M B

 • Hoa Hong

  Một hỗn hợp khí X gồm 2 anen . 9,1 gam hỗn hợp X làm mất màu 40gam dd brôm trong hỗn hợpthành phần của chất có phân tử khối nhỏ nằm trong khoảng từ 65% đến 75% 2 anken đó là ?

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Có 3 lọ chất lỏng không màu đựng riêng biệt các chất sau:C6H6,C2H5OH,CH3COOH được kí hiệu ngẫu nhiên là A,B,C

  Biết A tác dụng với Na2CO3,B tác dụng với kim loại Na nhưng không làm đổi màu quỳ tím còn C không tan trong nước.Xác định hóa chất tương ứng trong các lọ A,B,C và viết phương trình hóa học để giải thích

 • Mai Rừng

  đốt cháy 4,5g chất hữu cơ thu được 6,6g khí CO2 và 2,7g H2O. biết khối lượng mol của phân tử chất hữu cơ là 60g . xác định công thức phân tử của chất hữu cơ

 • Sasu ka

  LOẠI NGUYÊN TỐ CÓ TÍNH CHẤT TRUNG GIAN GIỮA KIM LOẠI VÀ PHI KIM, TẠO OXIT LƯỠNG TÍNH VÀ ĐỀU CÓ TÍNH BÁN DẪN ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

 • Vũ Hải Yến

  nhận biết các dd sau axit axetic , rượu etylic , glucozo , natri hidroxit

 • Lê Minh Bảo Bảo

  H+O2-----> .............
  Help me ...!

 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Động não đầu năm

  Tách hh muối và đường.

 • Nguyen Ngoc

  Ca(OH)2 , K2O, Zn, K2CO3, Na, CH3COOH, CaH5OH, Ag2O, C6H12O6

  - Chất nào tác dụng được với : CH3COOH

  - Chất nào tác dụng được với : C2H5OH

  - Chất nào tác dụng được với : C6H12O6

  - Chất nào có phản ứng lên men rượu

  - Chất nào có phản ứng lên men giấm

  Viết PT phản ứng