ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố X , Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là : 11 , 25 ?

Mọi người giúp mình mấy bài tập này với mình đang cần gấp :

1. Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố X , Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là : 11 , 25 . Hỏi:
a. Mỗi nguyên tử có mấy lớp e.
b. Lớp ngoài cùng có mấy e.
c. e cuối cùng điền vào phân lớp nào.

2. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức RH3 . Trong hợp chất oxit cao nhất của nó , Oxi chiếm 56,34 % về khối lượng . Tìm nguyên tố R. Viết công thức Oxit cao nhất và hợp chất khí của R với hidro 

3.  Cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron.
a. NH3 + O2 -----> N2 + H2O
b. Mg+HNO3Mg(NO3)2+NO+ H20

4. Ion X2+X2+YY− có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là : 3s2,3p63s2,3p6 . Hãy viết cấu hình e của các nguyên tử X và Y.

5. Ion X2+X2+YY− có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là : 3s2,3p63s2,3p6 . Hãy viết cấu hình e của các nguyên tử X và Y.
 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (7)

 
 
 
 • 1a.X.[Ne]3s1 có 3 lớp e
      Y.[Ar]3d54s2 có 4 lớp e

  b. X có 1 e lớp ngoài cùng
      Y có 7 e lớp ngoài cùng(5+2)

  c.e cuối cùngđiền vào phân lớp s

    e cuối cùngđiền vào phân lớp s
  2.Công thức là RH3 => công thức vs Oxi là R2O5

  Ta có: O5/R2O5=56.34/100<=>(16*5)/2*R+(16*5+=56.34/100
  =>R=31(Photpho)

    bởi ✎Monkey✮D✮ Yato✔ 28/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3. Cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron. a. NH3 + O2 -----> N2 + H2O b. Mg+HNO3→Mg(NO3)2+NO+ H204.
  a.2N(-3)               -->N2(0)+2*3e │2
      O2(0)+2*2e-->2O(-2)              │3
     4NH3 + 3O2 -----> 2N2 + 6H2O
  b.Mg(0) -->Mg(+2)+2e │3

     N(+5)+3e-->N(-2)     │2


  12HNO3+5Mg6H2O+5Mg(NO3)2+N2

  Ion X2+, Y−có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là : 3s2,3p6. Hãy viết cấu hình e của các nguyên tử X và Y.

  4.X2+ là [Ne]3s2,3p4
     Y- là [Ne]3s2,3p6,4s1

    bởi ✎Monkey✮D✮ Yato✔ 28/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố X , Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là : 11 , 25 . Hỏi:

  a. Mỗi nguyên tử có mấy lớp e.

  X có 3 lớp e

  Y có 4 lớp e

  b. Lớp ngoài cùng có mấy e.

  X có 1 lớp e  ng cùng

  Y có 3 lớp e ng cùng

  c. e cuối cùng điền vào phân lớp nào.

  X : p.lớp 3

  Y :p.lớp 3

    bởi Anh Pham 29/12/2018
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • 2. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức RH3 . Trong hợp chất oxit cao nhất của nó , Oxi chiếm 56,34 % về khối lượng . Tìm nguyên tố R. Viết công thức Oxit cao nhất và hợp chất khí của R với hidro

  công thức Oxit cao nhất là R2O5

  Ta có:

  56,34 = 16.5 / (2R + 16.5 ) 

  =>R = 14

  Vậy R là nito

    bởi Anh Pham 29/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • 3. Cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron. 

  a. 2NH3 + 3/2O2 -----> N2 + 3H2O 

  b. 3Mg+8HNO3→3Mg(NO3)2+2NO+ 4H20

    bởi Anh Pham 29/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 4. Ion X2+, Y− có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là : 3s2,3p6 . Hãy viết cấu hình e của các nguyên tử X và Y.

  X: .  là 1s2 2s2 2p6 3s2,3p4

     Y là 1s2 2s2 2p6 3s2,3p6,4s1

    bởi Anh Pham 29/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • 5. Ion X2+, Y− có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là : 3s2,3p6 . Hãy viết cấu hình e của các nguyên tử X và Y.

  X: .  là 1s2 2s2 2p6 3s2,3p4

     Y là 1s2 2s2 2p6 3s2,3p6,4s1

    bởi Anh Pham 29/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1