YOMEDIA
NONE

Bài tập 36.7 trang 56 SBT Hóa học 11

Bài tập 36.7 trang 56 SBT Hóa học 11

Chất A là một đồng đẳng của benzen. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,5 g chất A, người ta thu được 2,52 lít khí CO2 ( ở đktc ).

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của A kèm theo tên tương ứng.

3. Khi A tác dụng với Br2 có chất xúc tác Fe và nhiệt độ thì một nguyên tử H đính với vòng benzen bị thay thế bởi Br, tạo ra dẫn xuất monobrom duy nhất. Xác định công thức cấu tạo đúng của A.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.7

1. CnH2n−6+ (3n−3)/2O→ nCO+ (n−3)H2O

Cứ (14n - 6)g A tạo ra n mol CO2

Cứ 1,50 g A tạo ra 2,52 : 22,4 = 0,1125 (mol) CO2

\(\frac{{14n - 6}}{{1,5}} = \frac{n}{{0,1125}} \to n = 9\)

Công thức phân tử của A là C9H12

2. Các công thức cấu tạo

( 1,2,3-trimetylbenzen ) 

( 1,2,4-trimetylbenzen ) 

( 1,3,5-trimetylbenzen )

 ( 1-etyl-2-metylbenzen) 

(1-etyl-3-metylbenzen)

    (1-etyl-4-metylbenzen)

 (propylbenzen )

 ( isopropylbenzen )

3. 

 Chất A                                      Sản phẩm thế duy nhất

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.7 trang 56 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON