ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 36.8 trang 57 SBT Hóa học 11

Bài tập 36.8 trang 57 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen. Hỗn hợp M có thể làm mất màu tối đa 75,0 g dung dịch brom 3,2%. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M và hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư) thì thu được 21 g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.8

 
 

Benzen không cộng hợp với brom trong nước brom.

Xiclohexen có phản ứng :

 + Br2 →  

Số mol xiclohexen = số mol Br2 = \(\frac{{75.3,2}}{{100.160}} = 0,015mol\)

Đặt số mol benzen trong hỗn hợp M là x.

2C6H6       +       15O2       →       12CO      +       6H2O

x mol                                         6x mol

2C6H10       +       17O2       →       12CO2       +       10H2O

015 mol                                      0,09 mol

CO      +       Ca(OH)2       →       CaCO3↓       +       H2O

6x + 0,09 = 0,210 ⇒ x = 0,02

Khối lượng hỗn hợp M là : 0,02.78 + 0,015.82 = 2,79 (g).

% về khối lượng của C6H6 là: \(\frac{{0,02.78}}{{2,79}}.100\%  = 55,9\% \)

⇒ C6H10 chiếm 44,1% khối lượng hỗn hợp M.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.8 trang 57 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1