ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17.3 trang 25 SBT Hóa học 11

Bài tập 17.3 trang 25 SBT Hóa học 11

Phản ứng hóa học nào sau đây là phản ứng oxi - hóa khử?

A. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO+ H2O

B. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

C. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

D. Na2SiO3 + CO2 + H2O → Na2CO+ H2SiO3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.3

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.3 trang 25 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1