ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 17 Silic và hợp chất của silic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 17 về Silic và hợp chất của silic online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. HCl.   
  • B. HI.
  • C. HF. 
  • D. HBr.
  • A. Công nghiệp silicat gồm ngành sản xuất thủy tinh, đồ gốm, xi măng từ các hợp chất thiên nhiên của silic và các hóa chất khác.
  • B. Clo được dùng để diệt trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch.
  • C. Nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc trong lò điện để sản xuất phân lân nung chảy.
  • D. Lưu huỳnh đioxit được dùng làm chất diệt nấm mốc.
   
   
  • A. 6.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 3.
  • A. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy.
  • B. Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng.
  • C. Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl.
  • D. Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.
  • A. 2Na2O.CaO.6SiO2
  • B. Na2O.6CaO.SiO2
  • C. Na2O.CaO.6SiO2 
  • D. 2Na2O.6CaO.SiO2
 • Câu 6:

  Si tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường ?

  • A. F2 
  • B. O2  
  • C. H2   
  • D. Mg.
 • Câu 7:

  Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ?

  • A.

   Si + 2F2 → SiF4   

  • B.

   Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

  • C. 2Mg + Si → Mg2Si   
  • D. Si + O2 →SiO2
 • Câu 8:

  Phản ứng nào sau đây là sai ?

  • A.

   SiO2 + 2C → 2CO + Si

  • B.

   SiO2 + 4HCl→ SiCl4 + 2H2O

  • C.

   SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

  • D. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si
 • Câu 9:

  "Thủy tinh lỏng" là

  • A.

   silic đioxit nóng chảy.

  • B.

   dung dịch đặc của Na2SiO3 và K2SiO3.

  • C.

   dung dịch bão hòa của axit silixic.

  • D. thạch anh nóng chảy.
 • Câu 10:

  Silic ddioxxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây ?

  • A.

   NaOH, MgO, HCl   

  • B.

   KOH, MgCO3, HF

  • C.

   NaOH, Mg, HF    

  • D.

   KOH, Mg, HCl

 • Câu 11:

  Cho 25 gam hỗn hợp silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp ban đầu là ( biết hiệu suất phản ứng là 100%)

  • A. 56%.   
  • B. 14%.   
  • C. 28%.
  • D. 42%.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1