Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội - GDCD 8

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội sẽ giúp các em hiểu được các hoạt động chính trị - xã hội là như thế nào? Những hoạt động chính trị - xã hội như thế nào mà tất cả chúng ta phải tích cực tham gia. Để hiểu được các hoạt động chính trị - xã hội mời tất cả các em cùng tìm hiểu bài học. 

Tóm tắt bài

I. Đặt vấn đề

 • Những hoạt động chính trị - xã hội:
  • Hoạt động từ thiện.
  • Hoạt động Đoàn - Đội.
  • Hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
  • Tham gia chống tệ nạn xã hội…
  • Tham gia sản xuất của cải vật chất
  • Tham gia chống chiến tranh.

II. Nội dung bài học

1. Họat động chính trị - xã hội 

 • Họat động chính trị - xã hội là những hoạt động có nội dung liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội. Là những hoạt động trong các tổ chức chính trị đoàn thể quần chúng và hoạt động nhân đạo bảo vệ môi trường sống của con người. 

2. Ý nghĩa

 • Thiết lập được quan hệ lành mạnh giữa ng­ười với ng­ười.
 • Phát huy đ­ược truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng xã hội.
 • Đem lại cho mọi ng­ười niềm vui sự an ủi về tinh thần, giảm bớt khó khăn về vật chất.

3. Ph­ương h­ướng rèn luyện 

 • Hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Tình cảm niềm tin trong sáng.
 • Đóng góp trí tuệ.

Lời kết

Qua bài học này các em phải nắm được: Khái niệm của hoạt động chính trị - xã hội, ý nghĩa và trách nhiệm. 

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội ở cuối bài học và tham gia làm phần Trắc nghiệm Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài tiếp theo: Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Được đề xuất cho bạn