GDCD 8 Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong cuộc sống hằng ngày, có nhiều từ liên quan đến khái niệm bạn như: bạn bè, bạn hàng, bạn học, bạn thể thao, bạn nối khố, bạn trăm năm, bạn đời... Loại bạn nào thuộc khái niệm "tình bạn", loại bạn nào không thuộc khái niệm "tình bạn" Tại sao? Mời các em cùng tìm hiểu bài "Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh" 

Tóm tắt bài

I. Đặt vấn đề

1. Ănghen là người đồng chí trung kiên luôn sát cánh bên Mac trong sự nghiệp đấu tranh với hệ tư tưởng tư sản và truyền bá tư tưởng vô sản

 • Người bạn thân thiết của gia đình Mác.
 • Ông luôn giúp đỡ Mác trong lúc khó khăn.
 • Ông đi làm kinh doanh để lấy tiền giúp đỡ Mác.

2. Tình bạn của Mac và Ănghen thể hiện sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau

 • Thông cảm sâu sắc với nhau.
 • Đó là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất.

3.Tình bạn Mac và Ănghen dựa trên cơ sở

 • Đồng cảm sâu sắc.
 • Có chung xu hướng hoạt động
 • Có chung lí tưởng

II. Nội dung bài học

1. Khái niệm

 • Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.

2. Đặc điểm

 • Phù hợp về quan niệm sống
 • Bình đẳng tôn trọng lẫn nhau
 • Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau
 • Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau

3. Ý nghĩa

 • Giúp con người tự tin yêu cuộc sống.
 • Cảm thấy ấm áp tự tin yêu cuộc sống hơn.

 • Biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn.

Lời kết

Qua bài học này các em phải nắm được xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của việc xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh là gì? Để từ đó các em có thể xây dựng các mối quan hệ trong xã hội tốt đẹp.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập GDCD 8 Bài 6 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 6 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học sau: Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội

Được đề xuất cho bạn