Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 60 Liên minh Châu Âu

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Diệc tích của Liên minh châu Âu là

  • A. 4.122.773 km2 (2006)
  • B. 4.422.773 km2 (2006)
  • C. 3.422.773 km2 (2006)
  • D. 5.422.773 km2 (2006)
 • Câu 2:

  Năm 1957 gồm bao nhiêu quốc

  • A. 6 nước
  • B. 7 nước
  • C. 5 nước
  • D. 8 nước
 • Câu 3:

  Hi Lạp là thành viên của EU từ năm nào? 

  • A. 1985
  • B. 1967
  • C. 1970
  • D. 1981
 • Câu 4:

  Đến năm 2004 EU có bao nhiêu thành viên

  • A. 25
  • B. 19
  • C. 37
  • D. 23
 • Câu 5:

  Hoạt động thương mại của liên minh Châu Âu chiếm bao nhiêu % tỷ trọng hoạt động thương mại của thế giới.

  • A. 60%
  • B. 40%
  • C. 20%
  • D. 30%

Được đề xuất cho bạn