Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 33 Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):