ON
ADMICRO
VIDEO
 • Exercise 1: Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one. 

  Câu hỏi:

  We live in the same building ________ we have hardly seen each other

  • A. and
  • B. therefore
  • C. but
  • D. so
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 2054

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1