• Câu hỏi:

  Wash vegetables and fruit before ________.

  • A. cooking and eating
  • B. to cook and to eat
  • C. cook and eat
  • D. cooking and eat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC