YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  1. Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng  (d): y = -x  + 2

  a) Vẽ parabol và đường thẳng trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.

  b) Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P)và đường thẳng (d) bằng phép tính.

  2. Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình sau: \(\left\{ \begin{array}{l}
  3x + y = 5\\
  2x - y = 10
  \end{array} \right.\)

   

  Lời giải tham khảo:

  1a) Bảng giá trị 

  x -2 -1 0 1 2
  y = x2 4 1 0 1 4
  x 0 2
  y = -x + 2 2 0


  1b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d)

  \(\begin{array}{l}

  {\rm{  }}{{\rm{x}}^{\rm{2}}}{\rm{  =   - x  +  2}} \Leftrightarrow {{\rm{x}}^{\rm{2}}}{\rm{ +  x  -  2  =  0}}\\
   \Leftrightarrow \left( {{\rm{x + 2}}} \right)\left( {x - 1} \right) = 0
  \end{array}\)
  \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x =  - 2 \Rightarrow y = 4\\
  x = 1 \Rightarrow y = 1
  \end{array} \right.\)
  Vậy tọa độ giao điểm (P)  và (d) là (-2; 4), (1;1)
  2. 
  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  3x + y = 5\\
  2x - y = 10
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  5x = 15\\
  y = 5 - 3x
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  y = 5 - 3.3
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  y =  - 4
  \end{array} \right.
  \end{array}\)
  Vậy nghiệm (x; y) của hệ là (3; -4)
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA