• Câu hỏi:

  Từ 1,6 tấn quặng có chứa 60% FeS2, người ta có thể sán xuất được khối lượng axit sunfuric là bao nhiêu kg. Hiệu suất quá trình đạt 80%?

  • A. 1254,4kg
  • B. 1578,0kg
  • C. 1245,4kg
  • D. 1568,0kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  mFeS2 = 1,6.0,6 = 0,96 tấn = 960 kg

  FeS2    →    2H2SO4

  120                2.98

  960 kg             ?

  \({m_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{960.2.98}}{{120}} = 1568 kg\)

  mthực tế = 1568. (80/100)   = 1254,4 kg 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC