• Câu hỏi:

  Cho những chất sau: Fe, FeO, Fe2O3 , Cu, Fe(OH)2, FeCO3 , BaCl2 .Có bao nhiêu chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng?

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 6.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

  FeO + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2O

  Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2O

  Fe(OH)2 + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + 2H2O

  FeCO3 + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + CO2↑ + H2O

  BaCl2 + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + 2HCl

  Cu + H2SO4 (loãng) → không phản ứng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC