• Câu hỏi:

  Trong trồng trọt thì giống cây trồng có ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cây trồng?

  • A. Làm tăng chất lượng nông sản
  • B. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng
  • C. Quyết định đến năng suất cây trồn
  • D. Làm tăng vụ gieo trồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC