• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow v  = \left( {1;0} \right)\) biến đường thẳng d: x - 1 = 0 thành đường thẳng d’ có phương trình:

  • A.  x - 1 = 0  
  • B. x - 2 = 0
  • C. x - y - 2 = 0 
  • D. y - 2 = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lấy M(x; y) thuộc d; gọi M’(x’; y’) là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow v  = \left( {1;0} \right)\) thì 

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  x' - x = 1\\
  y' - y = 0
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = x' - 1\\
  y = y'
  \end{array} \right.\)

   Thay vào phương trình d ta được x’ – 2 = 0, hay phương trình d’ là x – 2 = 0.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC