• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow u  = \left( {0; - 1} \right)\) và phép đối xứng trục Oy biến đường thẳng y = x thành đường thẳng.

  • A. x+y+1=0
  • B. x-y-1=0
  • C. y-x+1=0
  • D. x+y-1=0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow u  = \left( {0; - 1} \right)\) biến đường thẳng y = x thành đường thẳng y = x - 1;

  Phép đối xứng trục Oy biến đường thẳng y = x - 1 thành đường thẳng y = -x - 1 hay x + y + 1 = 0

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC