• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - 6y + 5 = 0 điểm I(2;-4). Phép đối xứng tâm I biến d thành d’ có phương trình:

   

  • A. 2x - 6y - 5 = 0
  • B. 2x - 6y - 61 = 0
  • C. 6x - 2y + 5 = 0
  • D. 6x - 2y + 61 = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lấy M(x;y) thuộc d, phép đối xứng tâm I (x0; y0) biến M(x; y) thành M'(x'; y') thì:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = 2{x_0} - x' = 4 - x'\\
  y = 2{y_0} - y' =  - 8 - y'
  \end{array} \right.\)

  Thay vào phương trình d ta được :2(4 - x') - 6(-8 - y') + 5 = 0 ⇒ 2x' - 6y' - 61 = 0 hay 2x - 6y - 61 = 0.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC