AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

  • A. glucozơ và glixerol.        
  • B. xà phòng và glixerol.
  • C. glucozơ và ancol etylic.       
  • D. xà phòng và ancol etylic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>