ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho chương trình sau:

  Program Chuong_Trinh;

  Var a, b, S : byte;

  Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

            Var i : byte;

  Begin

            i := 5;

  writeln(x,‘  ’, y);

  x := x + i ;

  y := y + i ;

  S := x + y ;

  Writeln(x,‘  ’, y);

  End;

  Begin

            Write(‘nhập a và b : ’);

  Readln(a, b);

  TD(a,b);

  Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

  Readln;

  End.

  Trong chương trình trên có các tham số thực sự là:

  • A. x và y
  • B. i
  • C. a và b
  • D. a, b, S

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong chương trình trên có các tham số thực sự là a và b

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE