YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho chương trình sau:

  Program Chuong_Trinh;

  Var a, b, S : byte;

  Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

            Var i : byte;

  Begin

            i := 5;

  writeln(x,‘  ’, y);

  x := x + i ;

  y := y + i ;

  S := x + y ;

  Writeln(x,‘  ’, y);

  End;

  Begin

            Write(‘nhập a và b : ’);

  Readln(a, b);

  TD(a,b);

  Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

  Readln;

  End.

  Trong chương trình trên có các biến cục bộ là:

  • A. x và y
  • B. i
  • C. a và b
  • D. S

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Biến cục bộ là i

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5034

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA