AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức
  • B. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức
  • C. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức
  • D. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>