AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày tiêu chí phân loại sinh giới theo hệ thống 5 giới và ba lãnh giới?  Thể hiện ngắn ngọn các tiêu chí phân loại ở giới nấm ?Loài sinh vật nào được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật ?

  Lời giải tham khảo:

  a.5 giới:

  Đặc điểm\Giới

  Giới Khởi sinh

  Giới Nguyên sinh Giới Nấm Giới Thực vật Giới Động vật
  Đặc điểm cấu tạo - Tế bào nhân sơ.
  - Đơn bào.
   TB nhân thực.
  - Đơn bào, đa bào.
  - TB nhân thực.
  - Đa bào phức tạp
  - TB nhân thực.
  - Đa bào phức tạp.
  - TB nhân thực.
  - Đa bào phức tạp.
  Đặc điểm dinh dưỡng - Dị dưỡng
  - Tự dưỡng
   TB nhân thực.
  - Đơn bào, đa bào.
  - Dị dưỡng hoại sinh.
  - Sống cố định
  Tự dưỡng quang hợp.
  - Sống cố định
  - Dị dưỡng
  - Sống chuyển động
  Các nhóm điển hình - Vi khuẩn - ĐV đơn bào, tảo, nấm nhầy - Nấm - Thực vật - Động vật

  - 3 lãnh giới:  Lãnh giới vi khuẩn, Cổ khuẩn và Sinh vật nhân thực

  Đặc điểm

  Bacteria

  Archaea Eukarya

  Nhân có màng nhân và nhân con

  Không Không

  Phức hợp bào quan có màng

  Không Không

  Thành tế bào

  Peptidoglycan Pseudo-peptidoglyca,protein, polysacarit,glycoprotein Xenlulo, kitin, cacbonat, silicat…

  Màng lipit

  Chứa liên kết este, các a.b mạch thẳng
   
  Chứa liên kết ete, các chuỗi aliphatic phân nhánh Chứa liên kết este, các a.b mạch thẳng

  tARN

  tARN mở đầu chứa N- formylmethy-onine tARN mở đầu chứa methyonine tARN mở đầu chứa methyonine

  Ribosom

  70S 70S 80S
  ARN polymeraza

  Chỉ có 1 loại
  4 đơn vị

  Có nhiều loại
  7-12 đơn vị
  Có ba loại
  7-12 đơn vị

  Dinh dưỡng

  Tự dưỡng, dị dưỡng Tự dưỡng, dị dưỡng, sống trong môi trường cực đoan Tự dưỡng, dị dưỡng

  - Các tiêu chí thể hiện ở giới nấm: TB nhân thực, đa bào phức tạp, dị dưỡng hoại sinh, sống cố định

  *. Loài sinh vật được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật : Trùng roi xanh

  - Đặc điểm của thực vật: Có lục lạp => có khả năng tự dưỡng

  - Đặc điểm của động vật : Di chuyển và bắt mồi.

  - Cấu tạo đơn bào nhân thực thuộc giới nguyên sinh.

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA