• Câu hỏi:

  Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W. Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính  thời gian đun nước biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4 190 J (Kg.k)

  • A. 17 phút 28 giây.
  • B. 13 phút 78 giây.
  • C. 11 phút 38 giây.
  • D. 24 phút 21 giây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước đã cho là : \(Q = mc({t_2}-{\rm{ }}{t_1})\)

  • Lượng điện năng tiêu thụ là : \(A = {\rm{ }}Q.{\rm{ }}\frac{{100}}{{90}} = Pt\)

  • Từ đó suy ra thời gian đun nước là:

  \(t = \frac{{10Q}}{{9P}} = \frac{{100mc({t_{2}} - {\rm{ }}{t_1})}}{{9P}} \approx {\rm{ }}698{\rm{ }}s = \) 11 phút 38 giây.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC