AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy thu điện có dòng điện 0,3A chạy qua. Biết suất điện động và điện trở trong của máy thu là ξ = 16V và r = 2Ω. Tính công suất nạp điện và công suất tỏa nhiệt. 

  • A. 4,98 W và 0,1 W.  
  • B. 6,84 W và 0,18 W.
  • C. 4,8 W và 0,18 W.   
  • D.  4,98 W và 0,18 W.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dòng điện đi vào cực dương của máy thu điện nên:

  U = ξp + I.r = 16 + 0,3.2 = 16,6V

  Công suất nạp điện:

  P = UI = I2.r = 4,8W

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>