YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật thể hiện qua việc:

  • A. Quy định quyền và nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp và Luật.
  • B. Tạo ra các điều kiện bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.
  • C. Không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
  • D. Tất cả các phương án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON