AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong một phòng thi được cho trong bảng dưới đây.

  32        30         22           30           30           22         31          35

  35       19          28           22           30           39         32          30

  30       30          31           28           35           30         22          28  

  a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

  b) Hãy lập bảng tần số và tính trung bình cộng.

  c) Vẽ biểu đồ, nhận xét.

  d) Tìm mốt của dấu hiệu.

  Lời giải tham khảo:

  a) Dấu hiệu ở đây là Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong một phòng thi

  Có 24 giá trị dấu hiệu.

  b) 

  Giá trị

  Tần số

  Các tích

   

   

   

  \(\bar X = \frac{{701}}{{24}} \approx 29,2\)

   

  19

  1

  19

  22 

  4

  88

  28

  3

  84

  30

  8

  240

  31

  2

  62

  32

  2

  64

  35

  3

  105

  39

  1

  39

   

  N = 24

  Tổng = 701

  c) Nhận xét:

  Tổng số điểm 4 môn thi thấp nhất là 19 điểm

  Tổng số điểm 4 môn thi cao nhất 39 điểm

  Tổng số điểm 4 môn thi chủ yếu 30 điểm chiểm 33,3 %.

  Biểu đồ hs tự vẽ

  d) M0 = 30

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>