AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thu gọn rồi xác định phần hệ số, phần biến, bậc và tính giá trị của hai biểu thức tại x =1, y = 2, z = -2.

  a) A = \(\frac{1}{2}{x^4}y{z^2} - \frac{3}{4}{x^4}y{z^2} + {x^4}y{z^2}\)

  b) B = \(4{x^2}y.( - 7)xyz\)

  Lời giải tham khảo:

  a) A = \(\frac{1}{2}{x^4}y{z^2} - \frac{3}{4}{x^4}y{z^2} + {x^4}y{z^2}\)

  = \(\left( {\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + 1} \right){x^4}y{z^2}\)

  = \(\frac{3}{4}{x^4}y{z^2}\)

   Phần hệ số: \(\frac{3}{4}\)

   Phần biến: \({x^4}y{z^2}\)

   Bậc: 7

   Thay x = 1, y = 2, z = - 2 vào biểu thức A ta được: A = \(\frac{3}{4}{.1^4}.2.{( - 2)^2} = 6\)

  b) B = \(4{x^2}y.( - 7)xyz\)

     = \(4.\left( { - 7} \right)({x^2}.x).(y.y).z\)

     = \( - 28{x^3}{y^2}z\)

  Phần hệ số: - 28

  Phần biến: \({x^3}{y^2}z\)

  Bậc: 6

  Thay x = 1, y = 2và z = - 2 vào biểu thức B ta được: B = \( - {28.1^3}{.2^2}.( - 2) = 224\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>