AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể): 

  a) \(\frac{4}{{11}}.\frac{{ - 2}}{7} + \frac{4}{{11}}.\frac{{ - 4}}{7} + \frac{4}{{11}}.\frac{{ - 1}}{7}\)

  b) \(50\%  + 1,5:\left( {{{2018}^0} - \frac{2}{3}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  a) Ta có: \(\frac{4}{{11}}.\frac{{ - 2}}{7} + \frac{4}{{11}}.\frac{{ - 4}}{7} + \frac{4}{{11}}.\frac{{ - 1}}{7}\)

  \(\begin{array}{l}
   = \frac{4}{{11}}.\left( {\frac{{ - 2}}{7} + \frac{{ - 4}}{7} + \frac{{ - 1}}{7}} \right)\\
   = \frac{4}{{11}}.\left( {\frac{{ - 2}}{7} - \frac{4}{7} - \frac{1}{7}} \right)\\
   = \frac{4}{{11}}.\left( {\frac{{ - 7}}{7}} \right)\\
   = \frac{4}{{11}}.\left( { - 1} \right)\\
   = \frac{{ - 4}}{{11}}
  \end{array}\)

  b) \(50\%  + 1,5:\left( {{{2018}^0} - \frac{2}{3}} \right)\)

  \(\begin{array}{l}
   = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}:\left( {1 - \frac{2}{3}} \right)\\
   = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}:\left( {\frac{3}{3} - \frac{2}{3}} \right)\\
   = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}:\frac{1}{3}\\
   = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}.\frac{3}{1}\\
   = \frac{1}{2} + \frac{9}{2}\\
   = \frac{{10}}{2}\\
   = 5
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>