ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện chuỗi phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất):

       (a) X + 2NaOH  → X1 + 2X3.                            (b) X1 + 2NaOH → X4 + 2Na2CO3.

       (c) C6H12O6 (glucozơ) → 2X3 + 2CO2.            (d) X3  → X4 + H2O.

  Biết X có mạch cacbon không phân nhánh. Nhận định nào sau đây là đúng?

  • A. X1 hoà tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.   
  • B. X có công thức phân tử là C8H14O4.
  • C. X tác dụng với nước Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1.   
  • D. Nhiệt độ sôi của X4 lớn hơn X3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (c) C6H12O6 (glucozơ) → 2C2H5OH (X3) + 2CO2.                                      

  (d) C2H5OH (X3) →  C2H4 (X4) + H2O.

   (b) CH2=C(COONa)2 (X1) + 2NaOH →  C2H4 (X4) + 2Na2CO3.

   (a) CH2=C(COOC2H5)2 (X) + 2NaOH →  CH2=C(COONa)2 (X1) + 2C2H5OH (X3).  

  A. Sai, X1 không hoà tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.                                 

  B. Sai, X có công thức phân tử là C8H12O4.

  D. Sai, Nhiệt độ sôi của X4 nhỏ hơn X3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75554

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF